Bendrosios taisyklės

Bendrosios Taisyklės 

Galioja nuo: 2021-12-06

VINTED platformą valdo ir prieglobą teikia VINTED, UAB (toliau – VINTED, mes, mus, mūsų), įmonė, registruota adresu Švitrigailos g. 13, 03228 Vilnius, Lietuva, registracijos numeris Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre – 302767152.

Šios Bendrosios Taisyklės yra teisiškai privaloma jūsų ir VINTED sutartis dėl jūsų prieigos prie Svetainės ir naudojimosi ja. Prieš užsiregistruodamas Svetainėje, kiekvienas Naudotojas privalo susipažinti su šiomis Bendrosiomis Taisyklėmis, taip pat kitomis privalomomis Svetainės nuostatomis, nepriklausomai nuo to, ar jos minimos šiose Bendrosiose Taisyklėsee (įskaitant Katalogo taisykles, Forumo taisykles ir Kainoraštį), sutikti su jomis ir įsipareigoti jų laikytis.

1. ĮŽANGA

1.1 Ačiū, kad apsilankėte Svetainėje. Atidžiai perskaitykite šias Bendrąsias Taisykles. Šiose Bendrosiose Taisyklėse nustatytos sąlygos , kuriomis galite lankytis ir naudotis Svetaine. (Ypač atidžiai perskaitykite 17 skirsnį (Atsakomybės apribojimai; Garantijų atsisakymas), nes jis turi įtakos jūsų teisėms ir turės esminės įtakos sprendžiant jūsų ir VINTED ginčus.) Jei nesutinkate su šiomis Bendrosiomis Taisyklėmis, negalite lankytis Svetainėje arba ja naudotis. Jei sutinkate su šiomis Bendrosiomis Taisyklėmis, galėsite lankytis mūsų Svetainėje ir ja naudotis kaip Lankytojas arba Naudotojas, taip pat turėsite galimybę Svetainėje būti Prekių Pirkėju ir Pardavėju. VINTED neperka, neparduoda, nesikeičia ir nedovanoja Svetainėje rodomų Prekių. VINTED yra interneto prieglobos paslauga ir teikia Prieglobos paslaugas.  VINTED veikia kaip tarpininkas tarp privačių pirkėjų ir pardavėjų ir VINTED nėra jokių sandorių, sudaromų tarp Naudotojų, šalis. (Sąvokos iš didžiosios raidės apibrėžtos šių Bendrųjų Taisyklių 2 skirsnyje.) 

1.2 Kas negali naudotis Svetaine. Ši Svetainė nėra skirta šiems asmenims:

i) Nepilnamečiams. Svetainė nėra skirta jaunesniems nei 18 metų asmenims. Jei esate jaunesnio nei 18 metų išlaikomo asmens tėvas arba globėjas, galite sutikti su šiomis Bendrosiomis Taisyklėmis tokio nepilnamečio vardu, tačiau taip elgdamiesi prisiimate visą atsakomybę už nepilnamečio naudojimąsi Svetaine ir patvirtinate, kad žinote, jog Svetainė skirta asmenims, kuriems yra ne mažiau kaip 18 metų.

ii) Profesionaliems pardavėjams. Profesionaliems pardavėjams neleidžiama naudotis Svetaine. Nenaudokite šios Svetainės komerciniais tikslais.

Nekurkite Naudotojo paskyros ar kitaip nenaudokite šios Svetainės, jei jums neleidžiama to daryti.

1.3 Paskyra. Norėdami pirkti, parduoti, mainyti ar dovanoti Prekes Svetainėje ir naudotis tam tikromis kitomis Svetainės Paslaugomis, visų pirma turite užsiregistruoti Svetainėje ir susikurti Naudotojo paskyrą. Registruodamiesi Svetainėje, sutinkate pateikti teisingą, tikslią, aktualią ir išsamią informaciją, kai mes to prašysime. Svarbu, kad visada prižiūrėtumėte ir nedelsdami atnaujintumėte savo Paskyros informaciją, kad ji visada būtų aktuali ir išsami. Registruodamasis Pardavėjas nurodo (aiškiai arba per „Facebook“ ar „Google“ profilį) el. pašto adresą, naudotojo vardą (pseudonimą, skirtą naudoti Svetainėje) ir slaptažodį, kad Svetainė galėtų identifikuoti Naudotoją kiekvieną kartą, kai jis lankosi Svetainėje. Retkarčiais VINTED gali paprašyti Naudotojo patvirtinti Paskyrą saugumo sumetimais. Tai gali būti daroma, pavyzdžiui, tikrinant Naudotojo „Facebook“ arba „Google“ paskyrą, Naudotojo telefono numerį, el. pašto adresą, Naudotojo kredito arba debeto kortelę, PIN kodu pagrįstus ar bet kokius kitus patvirtinimus, kuriuos VINTED gali taikyti savo nuožiūra. 

1.4 Papildomos sąlygos. Šiose Bendrosiose Taisyklėse e pateikiamos nuorodos į toliau nurodytas papildomas sąlygas, kurios įtrauktos į šias Bendrąsias Taisykles, o jūs, sutikdami su šiomis Bendrosiomis Taisyklėmis, taip pat sutinkate laikytis šių papildomų sąlygų, kurios yra įtrauktos pateikiant nuorodą: Katalogo taisyklės, Forumo taisyklės ir Kainoraštis. Bet koks šių papildomų sąlygų pažeidimas yra Bendųjų Taisyklių pažeidimas (Esant bet kokiam prieštaravimui tarp tokių papildomų sąlygų ir šių Bendrųjų Taisyklių nuostatų, pirmenybė teikiama šių Bendrųjų Taisyklių nuostatoms).  

Be to, tam tikroms Svetainės funkcijoms naudojamos trečiųjų šalių teikiamos priemonės ir paslaugos, o tam tikromis aplinkybėmis tokioms priemonėms ir paslaugoms taikomos atskiros sąlygos. Pavyzdžiui, jei naudojatės elektroninės piniginės funkcija, turite sutikti su jūsų ir ADYEN N.V. santykiams taikomomis sąlygomis. Kai trečiųjų šalių priemonėms ir paslaugoms taikomos atskiros sąlygos, Svetainėje jums bus pateikta nuoroda į taikomas sąlygas, kurias turite priimti ir sutikti jų laikytis, kad galėtumėte naudotis tokia priemone ir (arba) paslauga.

1.5 Šių Bendrųjų Taisyklių pakeitimai. Mes galime savo nuožiūra retkarčiais keisti šias Bendrąsias Taisykles. Jei pakeitimais bus susilpnintos jūsų teisės arba išplėstos jūsų pareigos, juos atliksime tik turėdami pagrįstą priežastį, pavyzdžiui, kai reikės prisitaikyti prie besikeičiančių reguliacinių reikalavimų, užtikrinti mūsų verslo modelio tvarumą arba sumažinti mūsų bendrą verslo riziką. Jei pakeitimai jums bus iš esmės žalingi, turėsite teisę nemokamai nutraukti sutartį. Atnaujinsime šių Bendrųjų Taisyklių viršuje esančią „Paskutinio atnaujinimo“ datą, kuri atspindi atnaujintų Bendrųjų Taisyklių  įsigaliojimo datą. Apie esminius šių Bendrųjų Taisyklių pakeitimus taip pat galime jus informuoti per Pagalbos centrą arba siųsdami jums žinutę ir (arba) el. laišką. Atnaujintos Bendrosios Taisyklės įsigalioja ir pakeičia ankstesnes Bendrąsias Taisykles jų paskelbimo metu, išskyrus tuos atvejus, kai atnaujinimai yra esminiai; tokiu atveju atnaujintos Bendrosios Taisyklės įsigalioja per protingą laikotarpį, nurodytą mūsų pranešimuose apie atnaujinimus, paskelbtuose mūsų Pagalbos centre arba išsiųstuose jums žinute ir (arba) el. paštu. Jei nepritariate atnaujintoms Bendrosioms Taisyklėms arba su jomis nesutinkate, i) neturėtumėte toliau lankytis ir naudotis Svetaine po atnaujintų Bendrųjų Taisyklių įsigaliojimo dienos ir ii) turėtumėte nutraukti santykius su VINTED (kaip toliau aprašyta 16.1 skirsnyje). Jei po to, kai įsigalios atnaujintos Bendrosios Taisyklės, jūs toliau lankysitės Svetainėje ir ja naudositės, bus laikoma, kad sutinkate su atnaujintomis Bendrosiomis Taisyklėmis.

2. SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI

Kai šiose Bendrosiose Taisyklėse vartojamos toliau nurodytos sąvokos iš didžiosios raidės, jų apibrėžimai atitinka šiame skirsnyje nurodytus apibrėžimus. Kiekvieną kartą, kai pamatysite terminą, rašomą didžiąja raide, žiūrėkite šį skirsnį „Sąvokų apibrėžimai“.

Papildoma (-os) paslauga (-os) – papildomos VINTED teikiamos ir Svetainėje siūlomos paslaugos (pvz., Skelbimo iškėlimo ir Spintos nuolaidos), už kurias reikia mokėti papildomai ir kurioms gali būti taikomos papildomos sąlygos; daugiau informacijos apie šias paslaugas pateikiama Kainoraštyje.

ADYEN N.V.  – VINTED mokėjimo paslaugų teikėja ADYEN N.V., Nyderlanduose įregistruota Nyderlandų akcinė bendrovė, įmonės kodas 34259528, kurios registruota buveinė yra adresu Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdamas, Nyderlandai. ADYEN N.V. yra licencijuotas bankas, kurio veiklą reguliuoja Nyderlandų centrinis bankas (De Nederlandsche Bank).

Rinkinys – dviejų ar daugiau Prekių rinkinys, kurį Pirkėjas gali įsigyti iš Pardavėjo vieno Sandorio metu; Rinkiniai pasiekiami paspaudus nuorodą „Pirkti rinkinius!“. 

Pirkėjas – bet kuris Naudotojas, kuris perka arba nori pirkti vieną ar daugiau Prekių Svetainėje.

Pirkėjų apsauga – Pirkėjų apsaugos paslauga, kurią už mokestį (mokamą Pirkėjo) Pirkėjams teikia VINTED už kiekvieną pirkimą, atliktą naudojant Svetainėje esantį mygtuką „Pirkti dabar“; išsamesnė informacija apie šios paslaugos ypatumus pateikiama Pirkėjų apsaugos aprašyme mūsų svetainėje. 

Katalogas – elektroninis Prekių, kurias Pardavėjai pateikė parduoti, mainyti ar dovanoti per Svetainę, katalogas; kataloge yra skirtingi skyriai, skirti skirtingoms Prekių kategorijoms.

Katalogo taisyklės – taisyklės, skirtos Katalogui, įskaitant tai, kokias Prekes Naudotojai gali skelbti Svetainėje; VINTED retkarčiais gali atnaujinti Katalogo taisykles, o šiuo metu galiojančios Katalogo taisyklės skelbiamos Svetainėje.

Atsiskaitymas – atsiskaitymo procesas, kuriuo Pirkėjai gali naudotis norėdami įsigyti Prekių Svetainėje; šis procesas: i) pradedamas Pirkėjui spustelėjus mygtuką „Pirkti dabar“, ii) tęsiamas Pirkėjui pasirinkus mokėjimo būdą ir nurodžius pristatymo adresą ir iii) baigiamas, kai Pirkėjas atsiskaitymo puslapyje spusteli mygtuką „Mokėti dabar“. 

Forumas – Svetainės sritis, kurioje Naudotojai gali viešai bendrauti tarpusavyje, laikydamiesi Forumo taisyklių.

Forumo taisyklės – taisyklės, skirtos Forumui, įskaitant tai, ką Naudotojai gali įkelti į Svetainę ar joje skelbti; VINTED retkarčiais gali atnaujinti Forumo taisykles, o šiuo metu galiojančios Forumo taisyklės skelbiamos Svetainėje.

Integruoto mokėjimo paslauga – ADYEN N.V. teikiama mokėjimo internetu už Prekes paslauga. 

Integruoto siuntimo paslauga – Pirkėjo apmokama siuntimo ir pristatymo paslauga, leidžianti Pardavėjui pristatyti Prekę Pirkėjui; siuntimo, transportavimo ir pristatymo paslaugos išsamiau aprašytos 7 skirsnyje.

Prekė(s) – prekės/ daiktai, kuriuos Naudotojai įkelia į Katalogą Svetainėje, norėdami parduoti, mainyti arba padovanoti prekes/ daiktus. 

Prekės puslapis – Naudotojo atidarytas puslapis, kuriame pateikiama išsami informacija apie Pardavėjo siūlomą Prekę. 

Prieglobos paslaugos – VINTED Svetainėje arba per ją siūlomos Sandorių vykdymo palengvinimo paslaugos, įskaitant galimybę Naudotojams (ir, kai taikoma, Lankytojams) įkelti Prekes į Katalogą, dalyvauti Sandoriuose ir bendrauti privačiai ir (arba) viešai, ypač naudojantis Forumu.

Naujienos – turinys, kuriuo VINTED dalijasi Svetainėje, įskaitant naujienas apie specialius pasiūlymus, konkursus, žaidimus, akcijas ir pranešimus apie naujas Svetainėje teikiamas Paslaugas.

Kainoraštis – dokumentas, kuriame i) nurodytos Papildomų paslaugų (arba paslaugų, kurių kaina nėra fiksuota, atveju – mokesčių apskaičiavimo būdas) ir Pirkėjų apsaugos kainos ir ii) nurodomos visos tokioms paslaugoms taikomos papildomos sąlygos; kaip aprašyta šiose Bendrosiose Taisyklėse, VINTED gali retkarčiais atnaujinti Kainoraštį, o šiuo metu galiojantis Kainoraštis skelbiamas Svetainėje.

Privačios žinutės – bendravimas Naudotojams keičiantis privačiomis žinutėmis per Svetainės žinučių sistemą, kai žinutės nėra viešai rodomos Svetainėje.

Privatumo politikadokumentas, kuriame aprašyta, kaip VINTED renka, naudoja, saugo ir perduoda Lankytojo ar Naudotojo asmens duomenis ir kitą svarbią informaciją; šiuo metu galiojanti Privatumo politika skelbiama Svetainėje.

Profesionalus (-ūs) pardavėjas (-ai) – bet kuris asmuo, kuris perka, parduoda, keičiasi ar dovanoja prekes/ daiktus komerciniais tikslais.

Pardavėjas – bet kuris Naudotojas, kuris į Svetainę įkelia vieną ar daugiau Prekių.

Paslaugos – visos Svetainėje arba per ją siūlomos paslaugos, įskaitant Prieglobos paslaugas, Pirkėjų apsaugą ir Papildomas paslaugas.

Svetainė – VINTED interneto svetainė ir programėlės bei bet kokios kitos prieigos prie VINTED platformos priemonės. Svetainė apima Paslaugas ir visą platformoje arba per ją siūlomą turinį, priemones, funkcijas ir funkcionalumą, įskaitant Paslaugas. 

Bendrosios Taisyklės apibrėžtos šių Bendrųjų Taisyklių pirmoje pastraipoje. Bendrosios Taisyklės apima papildomas sąlygas, kurios nurodytos šių Bendrųjų Taisyklių 1.4 skirsnyje.

Sandoris – bet koks sandoris tarp Naudotojų, kuriuo vieno Naudotojo nuosavybės teisė į Prekę ir (arba) teisė ja naudotis perduodama kitam Naudotojui, įskaitant, bet neapsiribojant, pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.

Naudotojas – bet kuris asmuo, kuris Svetainėje yra susikūręs Paskyrą.

Naudotojo paskyra arba Paskyra – paskyra, kurią asmuo susikūrė registruodamasis Svetainėje.

Lankytojas – bet kuris asmuo, kuris naudojasi Svetaine, bet nėra susikūręs Paskyros.

VINTED socialinių tinklų paskyros – VINTED paskyros „Facebook“, „Google+“, „Twitter“, „Instagram“, „Pinterest“, „YouTube“ ir kituose socialiniuose tinkluose.

3. PREKIŲ SKELBIMŲ ĮKĖLIMAS Į SVETAINĘ

3.1 Leidžiamos Prekės. Į Svetainę gali būti įkeliamos tik tos prekės, kurios atitinka visas toliau nurodytas sąlygas: 

i) Prekė turi priklausyti vienai iš Katalogo taisyklėse išvardytų kategorijų ir neturi būti įtraukta į ADYEN N.V. Draudžiamų produktų ir paslaugų sąrašą.

ii) Pardavėjas turi būti prekės savininkas ir turėti teisę perleisti nuosavybės teisę į prekę ją parduodamas, keisdamas ar dovanodamas.

iii) Prekės pardavimas, mainai ar dovanojimas, taip pat jos naudojimas ar disponavimas neturi pažeisti jokios trečiosios šalies teisių (įskaitant bet kokias intelektinės nuosavybės teises) ir neturi pažeisti jokių galiojančių vietos, nacionalinių ar tarptautinių teisės aktų. Prekė turi būti saugi ir negali būti padirbta.

iv) Prekė turi atitikti visus rinkoje taikomus reguliacinius reikalavimus, nebent Pirkėjas ir Pardavėjas būtų susitarę kitaip.

3.2 Skelbimo parengimas. Norėdamas įtraukti prekę į Katalogą, Pardavėjas turi užpildyti klausimyną, kuriame turi pasirinkti kategoriją, tiksliausiai atspindinčią įtraukiamą Prekę. Pardavėjas privalo laikytis visų su Prekių skelbimų įkėlimu susijusių Katalogo taisyklių. 

3.3 Siūlymas parduoti. Kai Pardavėjas įtraukia Prekę į Katalogą ir šis skelbimas paskelbiamas Svetainėje, tai yra Pardavėjo pasiūlymas parduoti atitinkamą Prekę, kurį Pirkėjas gali priimti.

3.4 Skelbimo keitimas. Prekę įkėlęs Pardavėjas gali atšaukti Prekę arba pakeisti Skelbimą (įskaitant kainą) bet kuriuo metu iki tol, kol Pirkėjas dėl tokios Prekės paspaudžia mygtuką „Pirkti dabar“.

3.5. Papildomos paslaugos. Pardavėjas gali nuspręsti įsigyti Papildomų paslaugų, pavyzdžiui, paslaugų, skirtų padidinti jo Prekių matomumą Svetainėje. Išsami informacija apie Papildomas paslaugas (įskaitant kainas) pateikiama Kainoraštyje.

4. PREKIŲ PIRKIMAS SVETAINĖJE 

4.1 Prekės pirkimas. Pirkėjas gali nusipirkti Prekę naudodamas mygtuką „Pirkti dabar“. Saugumo sumetimais Pirkėjams visada rekomenduojame pirkti programėlėje arba internetu naudojant mygtuką „Pirkti dabar“, nes tokiu atveju Pirkėjui taikoma Pirkėjų apsauga (žr. 6 skirsnį, kuriame pateikiama papildoma informacija). Jei Pirkėjas sudaro Sandorį tiesiogiai su Pardavėju ne Svetainėje, Pirkėjų apsauga nebus taikoma ir VINTED negalės padėti Pirkėjui, jei iškiltų kokių nors su Sandoriu susijusių problemų.

4.2 Mokėti dabar. Naudodamas mygtuką „Mokėti dabar“ ir patvirtindamas Pirkėjo duomenis Atsiskaitymo proceso metu, Pirkėjas patvirtina, kad jis priėmė Pardavėjo pasiūlymą dėl Prekės aprašyme apibūdintos Prekės. Tiek Pirkėjas, tiek Pardavėjas patvirtina, kad naudojant mygtuką „Mokėti dabar“ ir patvirtinant Pirkėjo duomenis sudaroma teisiškai įpareigojanti sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už Prekę, o Pardavėjas įsipareigoja perduoti nuosavybės teisę į Prekę. Siekiant išvengti abejonių, VINTED nėra šios sutarties šalis.

5. PIRKĖJŲ APSAUGOS PASLAUGA

5.1  Pirkėjų apsauga. Mokama Pirkėjų apsauga yra pridedama prie kiekvieno pirkimo, atliekamo naudojant mygtuką „Pirkti dabar“. Pirkėjų apsauga užtikrina saugų mokėjimą ir leidžia Pirkėjui tam tikromis aplinkybėmis, padedant VINTED klientų aptarnavimo skyriui, reikalauti pinigų grąžinimo, kaip toliau aprašyta šiame 5 skirsnyje.

5.2 Pirkėjų apsaugos mokestis.  Pirkėjų apsaugos mokestis apskaičiuojamas taip: 

 • fiksuota 0,70 EUR suma; plius
 • suma, lygi 5 % prekės kainos, dėl kurios susitarė Pirkėjas ir Pardavėjas (neįskaitant siuntimo išlaidų, bet kokių papildomų išlaidų).

5.3. Pagal Pirkėjų apsaugą grąžinamų pinigų gavimo procesas. Pirkėjų apsauga apima Pirkėjo teisę reikalauti grąžinti pinigus tuo atveju, jei i) Prekė prarandama siuntimo metu arba ii) pristatyta Prekė yra sugadinta arba reikšmingai neatitinka skelbime aprašytos Prekės. Tokiomis aplinkybėmis Pirkėjas turi pranešti apie problemą VINTED per dvi (2) dienas nuo tos dienos, kurią užsakymo būsenoje, kurią Pirkėjas gali matyti privataus pokalbio su Pardavėju ekrane (VINTED praneša Pirkėjui, kai užsakymas pažymimas kaip „pristatytas“), Prekė pažymima kaip „pristatyta“ (toks 2 dienų laikotarpis toliau – Ginčo inicijavimo laikotarpis). Jei nurodant pristatymo datą įsivėlė klaida ir prekė iš tikrųjų nebuvo pristatyta Pirkėjui, Pirkėjas vis tiek turi pranešti apie problemą per Ginčo inicijavimo laikotarpį, priešingu atveju Sandoris bus pažymėtas kaip įvykdytas. Norėdamas pranešti apie problemą VINTED, Pirkėjas turi per Ginčo inicijavimo laikotarpį privačioje žinutėje, skirtoje Pardavėjui, spustelėti mygtuką „Turiu problemą“. Priešingu atveju Sandoris bus užbaigtas ir pinigai bus pervesti Pardavėjui. 

5.4.1. Siuntimo metu prarastos prekės. Jei Pirkėjas negavo Prekės, jis turi informuoti VINTED, spustelėdamas mygtuką „Turiu problemą“ per Ginčo inicijavimo laikotarpį. Taip bus sustabdytas Sandoris, o Bendra kaina bus užlaikyta tol, kol VINTED ištirs, kur yra Prekė, ir gaus patvirtinimą iš siuntimo paslaugų teikėjo, kad Prekė yra prarasta. Kai bus patvirtinta, kad Prekė yra prarasta, VINTED paprašys, o ADYEN N.V. grąžins Pirkėjui Bendrą kainą.

5.4.2. Sugadintos Prekės arba Prekės, kurios reikšmingai neatitinka aprašymo. Jei Pirkėjas gauna Prekę, kuri buvo sugadinta siuntimo metu arba reikšmingai neatitinka aprašymo Prekės skelbime, Pirkėjas turi apie tai informuoti VINTED, spustelėdamas mygtuką „Turiu problemą“ per Ginčo inicijavimo laikotarpį. Taip bus sustabdytas Sandoris, o Bendra kaina nebus pervesta Pardavėjui, kol nebus baigtas toliau nurodytas procesas: 

i) Pirkėjas ir Pardavėjas galės išspręsti problemą tarpusavyje keisdamiesi privačiomis žinutėmis ir VINTED nesikiš. 

(ii) Jei Pirkėjas ir Pardavėjas negalės išspręsti problemos tiesiogiai, Pirkėjas arba Pardavėjas gali perduoti problemą VINTED, kreipdamiesi į VINTED klientų aptarnavimo skyrių iš savo Privačios žinutės. Jei VINTED, išnagrinėjusi problemą, sutiks, kad Prekė iš tiesų reikšmingai neatitinka Prekės skelbime Pardavėjo pateikto aprašymo arba kad Prekė buvo sugadinta gabenimo metu, VINTED atšauks Sandorį ir nurodys ADYEN N.V. grąžinti Pirkėjui pinigus, kai Pirkėjas patvirtins, kad Prekė buvo išsiųsta atgal Pardavėjui. VINTED neteikia siuntimo grąžinant prekes paslaugų. Siuntimo išlaidos, patirtos grąžinant Prekę, yra Pirkėjo atsakomybė, nebent Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip. Jei Pirkėjas neišsiunčia Prekės atgal per VINTED nustatytą laikotarpį, Pirkėjas gali neturėti teisės susigrąžinti pinigų pagal Pirkėjų apsaugą. Jei VINTED nustatys, kad yra rimtų požymių, jog gauta Prekė yra padirbta, VINTED savo nuožiūra gali nuspręsti, kad Pirkėjui nereikia siųsti Prekės atgal, kad būtų grąžinti pinigai, o Pirkėjas ir Pardavėjas paisys tokio sprendimo.

iii) Jei Pirkėjas ir Pardavėjas išsprendžia problemą privačiai po to, kai jau kreipėsi į VINTED klientų aptarnavimo skyrių, Naudotojai turi informuoti VINTED (kreipdamiesi į VINTED klientų aptarnavimo skyrių), kad problema išspręsta.

iv) Jei Pirkėjas praneša, kad Prekė reikšmingai neatitinka aprašymo Prekės skelbime ir VINTED nustato, kad Prekė atitinka Pardavėjo Prekės skelbime pateiktą aprašymą, Pirkėjas neturi teisės į pinigų grąžinimą per VINTED, o VINTED nurodys ADYEN N.V. užbaigti Sandorį pagal 6.4 skirsnį. Užbaigus Sandorį ir Pardavėjui pervedus sąlyginio deponavimo sąskaitoje esančius pinigus, Pirkėjas gali bandyti tiesiogiai derėtis su Pardavėju dėl Prekės grąžinimo (pvz., susitarti dėl kompensacijos, grąžinimo siuntimo mokesčių ir pan.), tačiau Pardavėjas gali atsisakyti bendradarbiauti su Pirkėju, motyvuodamas tuo, kad Sandoris iš Pardavėjo pusės yra įvykdytas.

5.4.3 Grąžinimas negalimas. Jei su Pirkėjo gauta Preke yra kažkas negerai arba Pirkėjas Prekės negavo, bet

i) Pirkėjas nespusteli mygtuko „Turiu problemą“ per Ginčo inicijavimo laikotarpį; arba

ii) Pirkėjas patvirtino, kad Prekė yra priimtina (Privačioje žinutėje spustelėjęs mygtuką „Viskas gerai“),

Sandoris bus užbaigtas automatiškai ir Pirkėjas neturės teisės į pinigų grąžinimą pagal Pirkėjų apsaugą už tą Prekę, o pinigus, kuriuos Pardavėjas turi teisę gauti už Sandorį, ADYEN N.V. perves Pardavėjui. 

5.4 Ne draudimas. Pirkėjų apsauga nėra draudimo paslaugos ar teisinės apsaugos garantijos paslaugos.

5.5 Patvirtinimas, kad VINTED priima galutinius sprendimus. Naudotojai sutinka laikytis pinigų grąžinimo pagal Pirkėjų apsaugą proceso ir leisti VINTED priimti galutinį sprendimą bet kokiu su Pirkėjų apsauga susijusiu klausimu.

5.6. Už Rinkinius grąžinami pinigai. 

5.6.1 Siuntimo metu pamesti Rinkiniai. Jei Pirkėjas įsigijo Rinkinį ir siunčiant prarandamos Rinkinį sudarančios Prekės, Pirkėjas turėtų laikytis 5.4.1 skirsnyje nurodyto Pirkėjų apsaugos proceso.

5.6.2 Rinkiniai, kurių Prekės yra sugadintos arba reikšmingai neatitinka aprašymo. Jei Pirkėjas įsigijo Rinkinį ir mano, kad kuri nors iš Rinkinį sudarančių Prekių buvo sugadinta siuntimo metu arba reikšmingai neatitinka aprašymo Prekės skelbime, Pirkėjas turėtų laikytis 5.4.2 skirsnyje nurodyto Pirkėjų apsaugos proceso. Jei Pirkėjas nusprendžia grąžinti bet kurią iš Rinkinį sudarančių Prekių, jis turi grąžinti visas Prekes, esančias Rinkinyje (t. y. ne tik sugadintas/ neteisingai aprašytas Prekes). Siuntimo išlaidos, patirtos grąžinant Rinkinį, yra Pirkėjo atsakomybė, nebent Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip. Grąžinant pinigus pagal Pirkėjų apsaugą, grąžinami pinigai už visas Rinkinį sudarančias Prekes (t. y. ne tik sugadintas/ neteisingai aprašytas Prekes). 

6. INTEGRUOTO MOKĖJIMO PASLAUGA 

6.1 Bendros kainos apskaičiavimas. Integruoto mokėjimo paslauga suteikia Pirkėjui galimybę iš anksto sumokėti visą už Sandorį mokėtiną sumą, kurią sudaro: 

i) iš Pardavėjo įsigytos (-ų) Prekės (-ių) kaina; 

ii) Siuntimo mokesčiai;

iii) Pirkėjų apsaugos mokestis; ir

iv) bet koks taikomas PVM.

(toliau i–iv punktai – Bendra kaina).

6.2 Mokėjimo paslauga ir būdai.

Integruoto mokėjimo paslaugą (Elektroninė piniginė / „Vinted Balance“) teikia ADYEN N.V. Naudotojas, naudodamasis Integruoto mokėjimo paslauga, sudarys sutartį tiesiogiai su ADYEN N.V. ir sutiks su ADYEN N.V. sąlygomis bei sutiks laikytis ADYEN N.V. Draudžiamų produktų ir paslaugų sąrašo. Naudotojų bus prašoma tai patvirtinti kuriant e. piniginę.

Bendra kaina gali būti sumokėta kredito ar debeto kortele arba bet kuriuo kitu mokėjimo būdu, kuris bet kada gali būti pristatytas Svetainėje. Jei Pirkėjas turi lėšų e. piniginėje („Balance“), šios lėšos bus automatiškai naudojamos perkant Svetainėje iš kitų Naudotojų. Jei Pirkėjo e. piniginėje nepakanka lėšų visai mokėtinai sumai padengti, Pirkėjas gali padengti trūkstamą dalį mokėdamas kitais galimais mokėjimo būdais.

6.3 Mokėjimas už papildomas paslaugas. Norėdamas sumokėti už Papildomas paslaugas, Pardavėjas turi pateikti savo kredito ar debeto kortelės informaciją arba reikiamą informaciją dėl bet kurio kito Svetainėje galimo mokėjimo būdo. Jei Pardavėjas Svetainėje pateikia trečiajam asmeniui priklausančią kredito ar debeto kortelę arba kitą mokėjimo būdą, Pardavėjo gali būti paprašyta pateikti tapatybę patvirtinantį dokumentą. Mokėjimus už Papildomas paslaugas iki 2021 m. gruodžio 5 d. tvarko MANGOPAY SA. Pardavėjo naudojimąsi MANGOPAY SA teikiamomis mokėjimų tvarkymo paslaugomis reglamentuos MANGOPAY SA sąlygos, su kuriomis Pardavėjas sutinka naudodamasis MANGOPAY SA paslauga ir kurios yra privalomos Pardavėjui MANGOPAY SA atžvilgiu. Nuo 2021 m. gruodžio 6 d. mokėjimus už Papildomas paslaugas tvarkys ADYEN N.V. pagal ADYEN N.V. sąlygas, kaip numatyta 6.2 punkte. 

6.4 Sandorio užbaigimas. Bendrą kainą, iš anksto sumokėtą Pirkėjo, ADYEN N.V. laikys sąlyginio deponavimo sąskaitoje, kol bus užbaigtas Sandoris. Sandoris laikomas užbaigtu:

i) kai Pirkėjas per Svetainę patvirtina, kad pristatyta (-os) Prekė(s) atitinka pasiūlymo sąlygas, spustelėjęs „Viskas gerai“; arba

ii) automatiškai pasibaigus Ginčo inicijavimo laikotarpiui, jei per Ginčo inicijavimo laikotarpį nepranešama apie jokius ginčus dėl Prekės (-ių); arba 

iii) išsprendus ginčą, apie kurį pranešta per Ginčo inicijavimo laikotarpį. 

Užbaigus Sandorį, ADYEN N.V. nedelsdama perves Prekės pirkimo kainą ir, jei buvo pasirinkta Individualaus siuntimo galimybė (kaip aprašyta 7.1 skirsnyje), taip pat siuntimo mokesčius į Pardavėjo e. piniginę. Naudotojas gali pasirinkti, kad ADYEN N.V. pervestų Naudotojo e. piniginėje esančias lėšas į Naudotojo asmeninę banko sąskaitą be jokio pervedimo mokesčio, tačiau, norėdamas gauti pirmąjį išmokėjimą, Naudotojas turi pateikti banko sąskaitos duomenis, kaip aprašyta 6.5.1 skirsnyje. Taip pat žiūrėkite 6.5.1 skirsnyje nurodytus apribojimus, kurie gali būti taikomi išmokėjimams.

6.5 Elektroninė piniginė. 

6.5.1 Elektroninės piniginės sukūrimas. E. piniginės („Balance“) funkcija yra ADYEN N.V. teikiama mokėjimo paslauga.  Kai Naudotojas atidaro e. piniginę, jis sudaro sutartį tiesiogiai su ADYEN N.V., ir Naudotojas sutiks su ADYEN N.V. sąlygomis bei sutiks laikytis ADYEN N.V. Draudžiamų produktų ir paslaugų sąrašo. Naudotojų bus prašoma tai patvirtinti e. piniginės kūrimo metu. Pirmojo pardavimo Sandorio, kai Pirkėjas įsigyja Prekę naudodamasis mygtuku „Pirkti dabar“ ir pasirenka Integruotą siuntimą, kuris bus naudojamas Sandoriui, atveju Pardavėjo bus paprašyta atidaryti e. piniginę nurodant Pardavėjo vardą, pavardę, gimimo datą, adresą ir telefono numerį (jei reikia). Jei Pardavėjas to nepadarys per penkias (5) dienas, pardavimo Sandoris bus atšauktas. Prieš įvykstant pirmajam pardavimo Sandoriui, Pardavėjai taip pat gali atsidaryti e. piniginę savo iniciatyva, nuėję į savo paskyros nustatymus (pasirinkite „Balance“, tada paspauskite „Aktyvinti „Balance“) ir pateikę reikiamus duomenis. 

Užbaigus e. piniginės patvirtinimą ir atidarius e. piniginę, Naudotojams bus taikomos ADYEN N.V. naudojamos reguliavimo procedūros, pavyzdžiui, tapatybės patikrinimas ir kiti „Pažink savo klientą“ (angl. Know Your Customer, toliau – KYC) procedūros reikalavimai, kai bus pasiektos atitinkamos verčių ribos (kurias nustato ADYEN N.V.). Be to, ADYEN N.V. gali savo nuožiūra taikyti mažesnes KYC verčių ribas konkrečiam naudotojui, jei įtariama, kad jis sukčiauja arba elgiasi įtartinai. Jei Naudotojas per ADYEN N.V. reikalaujamą terminą neįvykdo KYC reikalavimų, Naudotojo e. piniginės veikimas gali būti sustabdytas ir Naudotojas negalės išmokėti ar pasiekti lėšų.

Naudotojui patvirtinus Naudotojo e. piniginę ir pirmą kartą sėkmingai atlikus pardavimą, Naudotojas galės pervesti lėšas iš Naudotojo e. piniginės į Naudotojo banko sąskaitą, o šį pervedimą atliks ADYEN N.V. Norėdamas pasinaudoti šia galimybe, Naudotojas pirmiausia turi eiti į Naudotojo paskyros nustatymus ir įrašyti Naudotojo banko sąskaitos numerį, vardą, pavardę ir sąskaitos pateikimo adresą. Tačiau, jei bus taikoma KYC procedūra, lėšų pervedimo galimybė taip pat bus sustabdyta, kol Naudotojas sėkmingai užbaigs KYC procedūrą.

6.6 ADYEN N.V. VINTED sudaro sutartį su ADYEN N.V. dėl mokėjimų, atliktų naudojantis Integruoto mokėjimo paslauga, tvarkymo ir informacijos, susijusios su kredito kortelėmis, debeto kortelėmis ir kitais Svetainėje siūlomais mokėjimo būdais, saugojimo. Be to, ADYEN N.V. teikia sąlyginio deponavimo paslaugas – kai Pirkėjas perka naudodamas mygtuką „Pirkti dabar“, ADYEN N.V. Pardavėjo vardu iš Pirkėjo gauna lėšas ir laiko jas išmokėjimui. VINTED padeda savo Naudotojams naudotis ADYEN N.V. teikiamomis paslaugomis ir teikia tiesioginę pagalbą Naudotojams, susijusią su tokiomis paslaugomis; tačiau, siekiant išvengti abejonių, VINTED neteikia jokių mokėjimo paslaugų Naudotojams. Tik Naudotojai yra atsakingi už tikslios informacijos, susijusios su kredito kortelėmis, debeto kortelėmis ir kitais Svetainėje siūlomais mokėjimo būdais, pateikimą, o VINTED atsisako bet kokios atsakomybės ir bet kokių įsipareigojimų dėl Naudotojų pateiktos informacijos, kiek tai leidžiama pagal galiojančius teisės aktus.

6.7 Papildomi Integruoto mokėjimo paslaugos apribojimai. 

6.7.1 Draudimas pasitelkti trečiąsias šalis. Teisė naudotis Integruoto mokėjimo paslauga suteikiama tik pardavimams paties Naudotojo vardu. Naudotojas negali perparduoti, nuomoti ar bet kokiu kitu pagrindu leisti trečiosioms šalims naudotis Integruoto mokėjimo paslauga, kad tokios trečiosios šalys galėtų gauti apmokėjimą už savo paslaugas. 

6.7.2 Tik leidžiamos Prekės. Integruoto mokėjimo paslauga skirta tik Svetainėje esančioms Prekėms, o ne bet kokiems kitiems produktams ar paslaugoms. Naudotojai gali naudotis Integruoto mokėjimo paslauga tik toms Prekėms, kurios atitinka Katalogo taisykles ir nėra įtrauktos į ADYEN N.V. Draudžiamų produktų ir paslaugų sąrašą

6.8 Sustabdymas. VINTED pasilieka teisę sustabdyti jūsų teisę naudotis Integruoto mokėjimo paslauga ir kitomis Paslaugomis, kaip aprašyta toliau.

6.8.1 Netiksli informacija. Jei VINTED bet kuriuo metu nustatys, kad bet kuri Naudotojo apie save pateikta informacija yra neteisinga arba pasikeitė ir Naudotojas apie tai neinformavo VINTED, VINTED gali nedelsdama sustabdyti Naudotojo Paskyrą (įskaitant bet kokius vykdomus sandorius).

6.8.2 Įtariamas sukčiavimas. Jei kyla įtarimų dėl bet kokio pobūdžio Naudotojo vykdomo sukčiavimo, VINTED gali nedelsdama sustabdyti Naudotojo Paskyrą, kol įtariamas sukčiavimas bus ištirtas (įskaitant bet kokius vykdomus sandorius).

6.8.3 Problemos, apie kurias praneša ADYEN N.V. Jei ADYEN N.V. praneš VINTED apie kokias nors problemas ar abejones (pavyzdžiui, įtariamus neteisėtus pardavimus Svetainėje, pinigų plovimą, nepageidaujamos informacijos siuntimą, ADYEN N.V. sąlygų pažeidimą), VINTED gali nedelsdama sustabdyti Naudotojo Paskyrą(įskaitant bet kokius vykdomus sandorius), kol problema ar abejonė bus ištirta.

6.8.4 Naudotojo inicijuotas ginčas. Jei kuris nors Naudotojas inicijuoja ginčų sprendimo procedūrą dėl Sandorio per išorės mokėjimo paslaugų teikėją ir VINTED nustato, kad VINTED turi teisėtą pagrindą sustabdyti Naudotojo Paskyrą (pvz., Naudotojas pažeidė galiojančius teisės aktus, šias Bendrąsias Taisykles ir (arba) yra tikimybė, kad Svetaine bus naudojamasi ne pagal paskirtį), VINTED gali nedelsdama sustabdyti Naudotojo Paskyrą (įskaitant bet kokius vykdomus sandorius).

7. INTEGRUOTO SIUNTIMO PASLAUGA

7.1 Integruoto siuntimo paslaugos apžvalga. Integruoto siuntimo paslauga taikoma kiekvienam Sandoriui, sudarytam naudojant mygtuką „Pirkti dabar“. Pirkėjas už Integruoto siuntimo paslaugą sumokės Atsiskaitymo metu, o Integruoto siuntimo paslaugos mokestis bus laikomas Pardavėjo e. piniginėje sąlyginio deponavimo sąskaitoje. Kaip aprašyta toliau, Integruoto siuntimo paslauga apima Integruoto siuntimo etiketes ir Individualaus siuntimo galimybę. 

7.2. Siuntimo galimybės. Tam tikros siuntimo galimybės Pardavėjams yra įjungtos pagal numatytuosius nustatymus ir jų negalima išjungti. Naudotojai yra atsakingi už tai, kad peržiūrėtų ir sutiktų su visomis taikytinomis siuntimo paslaugų teikėjo, kurį pasirenka Naudotojas, sąlygomis. Pardavėjas gali pasirinkti Integruoto siuntimo etiketę arba Individualų siuntimą (kaip aprašyta toliau).

1) Integruoto siuntimo etiketė. Jei Pardavėjas nusprendžia siųsti Prekę naudodamas Integruotą siuntimą, i) Atsiskaitymo metu Pirkėjas galės pasirinkti vieną iš jo teritorijoje veikiančių siuntimo paslaugų teikėjų (galimi pasirinkimai bus pateikti Prekės puslapyje) ir ii) po Atsiskaitymo bus automatiškai sugeneruota iš anksto apmokėta siuntimo etiketė, kuri bus pateikta Pardavėjui, o šis turės ją naudoti siųsdamas Prekę Pirkėjui (toliau – Integruoto siuntimo etiketė). Pardavėjas turi naudoti VINTED pateiktą Integruoto siuntimo etiketę, kitaip Sandoris gali būti atšauktas. Užbaigus Sandorį (kaip nurodyta 6.4 skirsnyje), iš sąlyginio deponavimo sąskaitos Pardavėjui bus pervesta Prekės kaina, o VINTED – Pirkėjų apsaugos mokestis ir mokestis už Integruoto siuntimo paslaugą (įskaitant bet kokį Paslaugoms taikytiną PVM). 

Sudarydama galimybę naudotis Integruoto siuntimo etiketėmis, VINTED siūlo Naudotojams pasirinkti trečiųjų šalių, kurios specializuojasi transporto ir pristatymo srityje, siuntimo paslaugas. VINTED gali bet kuriuo metu įtraukti arba išbraukti siuntimo paslaugų teikėjus iš Naudotojams pateikiamų pasirinkimų sąrašo. 

Naudojant Integruotą siuntimą, jei siuntimo metu Prekė prarandama arba sugadinama, Pirkėjas turi teisę gauti kompensaciją pagal Pirkėjų apsaugą, kaip aprašyta 5 skirsnyje. 

Pardavėjas gali turėti teisę gauti kompensaciją už prarastą ar sugadintą Prekę, o tokia kompensacija neviršija kiekvieno siuntimo paslaugų teikėjo nustatytos kompensavimo ribos. 

Galimi šie siuntimo paslaugų teikėjai: 

LP EXPRESS

Naudotojai, pasirinkę LP EXPRESS kaip siuntimo paslaugų teikėją, sutinka laikytis visų taikomų LP EXPRESS SĄLYGŲ. Jei siunčiant Prekę per LP EXPRESS Pardavėjo siunta prarandama arba sugadinama, Pardavėjas gali turėti teisę gauti kompensaciją iki 500 EUR už vieną siuntą; tokią kompensaciją ADYEN N.V. sumokės tiesiogiai Pardavėjui, gavusi VINTED prašymą.

OMNIVA

Naudotojai, pasirinkę OMNIVA kaip siuntimo paslaugų teikėją, sutinka laikytis visų taikomų OMNIVA SĄLYGŲ. Jei siunčiant Prekę per OMNIVA Pardavėjo siunta prarandama arba sugadinama, Pardavėjas gali turėti teisę gauti kompensaciją iki 320 EUR už vieną siuntą; tokią kompensaciją ADYEN N.V. sumokės tiesiogiai Pardavėjui, gavusi VINTED prašymą. 

Integruoto siuntimo etiketės nėra galimybės naudoti kai kurių kategorijų Prekėms. 

2) Individualus siuntimas. Jei Pardavėjas nusprendžia savarankiškai išsiųsti Prekę (t. y. nenaudodamas Integruoto siuntimo etiketės), Pardavėjas bus atsakingas už siuntimo paslaugų teikėjo pasirinkimą, siuntimo kainos nustatymą, pasirūpinimą etikete ir Prekės išsiuntimą. Pardavėjas yra atsakingas už teisingos ir tikslios siuntimo kainos apskaičiavimą ir jos nurodymą skelbime. Pardavėjas turi pasirinkti tokį siuntimo paslaugų teikėją, kuris naudoja siuntos sekimo funkciją. Pardavėjas visų pirma turi užsirašyti siuntos sekimo numerį ir nusiųsti jį Pirkėjui Privačia žinute. 

Jei bet kuri Prekė, kuri siunčiama Individualiu siuntimu, prarandama arba sugadinta siuntimo metu:

i) jei Pirkėjas pasirinks Pardavėjo siūlomą Individualų siuntimą ir Pirkėjas įsigys Prekę naudodamas mygtuką „Pirkti dabar“, VINTED atlygins Pirkėjui nuostolius pagal Pirkėjų apsaugą, kaip aprašyta 5 skirsnyje.

ii) Pardavėjas prisiima su siuntimu susijusią riziką, kai naudojamas Individualus siuntimas. VINTED nesiūlys jokios kompensacijos Pardavėjui, o Pardavėjas turės tiesiogiai kreiptis į siuntimo paslaugų teikėją dėl bet kokių su siuntimu susijusių problemų. Todėl Pardavėjas turėtų apsvarstyti galimybę apdrausti Prekes, siunčiamas naudojantis Individualaus siuntimo galimybe, jei Prekė būtų prarasta arba sugadinta. 

7.3 Atsakomybė už mokesčius. Galimų Integruoto siuntimo paslaugų išlaidos (įskaitant bet kokį taikomą PVM) (toliau – Siuntimo mokesčiai) rodomos paspaudus ant Prekės Kataloge, esančiame Prekės puslapyje. Be Prekės pirkimo kainos ir Pirkėjų apsaugos mokesčio, už Siuntimo mokesčius atsako Pirkėjas.

7.4 Įsipareigojimas išsiųsti. Kai tik Pirkėjas sumoka Bendrą kainą, VINTED informuoja Pardavėją, kad prekė parduota ir turi būti išsiųsta Pirkėjui. Pardavėjas yra atsakingas už Prekės išsiuntimą Pirkėjui per penkias (5) darbo dienas po to, kai VINTED pateikia siuntimo nurodymus. Jei Pardavėjas neišsiunčia Prekės per šį laikotarpį, VINTED turi teisę atšaukti Sandorį ir nurodyti ADYEN N.V. grąžinti Pirkėjui Bendrą kainą iš sąlyginio deponavimo sąskaitos. Šis Bendros kainos grąžinimas bus vienintelė Pirkėjo teisių gynimo priemonė pagal sutartį su Pardavėju ir šias Bendrąsias Taisykles bei vienintelė Pirkėjo teisių gynimo priemonė dėl atšaukto Sandorio.

7.5 Integruoto siuntimo paslaugų prieinamumas. Integruoto siuntimo paslaugos teikiamos tik kai kuriuose regionuose. Jeigu Integruoto siuntimo paslaugos negali būti teikiamos, Pardavėjas ir Pirkėjas turi susitarti dėl vieno iš kitų siuntimo būdų.

8. ATSISKAITYMAS UŽ PREKES IR PASLAUGAS 

8.1 Kainoraštis. VINTED leidžiama rinkti mokesčius už Paslaugas pagal Kainoraštyje nurodytas kainas. VINTED gali savo nuožiūra retkarčiais atnaujinti Kainoraštį (atnaujinant gali būti keičiamos kainos). Atnaujintas Kainoraštis įsigalioja ir pakeičia ankstesnį Kainoraštį jo paskelbimo metu arba kitu VINTED nurodytu laiku. Jei nesutinkate su atnaujintu Kainoraščiu arba jam nepritariate, galite atsisakyti prieigos prie Svetainės ir naudojimosi ja, nutraukti santykius su VINTED ir uždaryti savo Naudotojo paskyrą (kaip aprašyta 16.1 skirsnyje). Jei po to, kai atnaujintas Kainoraštis įsigalios, jūs toliau lankysitės Svetainėje ir ja naudositės, bus laikoma, kad sutinkate su atnaujintu Kainoraščiu; tačiau Kainoraščio pakeitimai nebus taikomi vykdomiems Sandoriams (t. y. Sandoriams, už kuriuos Pirkėjas jau atliko mokėjimą).

8.2 Valiuta; mokesčiai. Visos kainos Svetainėje nurodytos eurais (EUR), įskaitant taikomą PVM.

8.3 Mokėjimo būdai. Pirkimai naudojant mygtuką „Pirkti dabar“ gali būti atliekami kredito kortele, debeto kortele arba bet kuriuo kitu mokėjimo būdu, kuris yra prieinamas per Integruoto mokėjimo paslaugą Svetainėje Sandorio vykdymo metu (daugiau informacijos apie integruotus mokėjimus pateikiama 6 skirsnyje). Jei Pirkėjas sudaro Sandorį ne Svetainėje tiesiogiai su Pardavėju ir nesinaudodamas Svetainės mygtuku „Pirkti dabar“, mokėjimo būdas ir pirkimo sandoris priklauso nuo privataus susitarimo tarp Pirkėjo ir Pardavėjo ir yra sudaromas Naudotojų rizika. VINTED neatsako už sandorius, sudarytus ne Svetainėje, ir neprisiima jokios atsakomybės, kylančios dėl jų ar su jais susijusios.

9. BENDRAVIMAS IR ŽINUTĖS SVETAINĖJE

9.1 Privačios žinutės.

Naudotojai Privačiomis žinutėmis keičiasi tik tam, kad galėtų keistis informacija apie Kataloge esančias Prekes. Jei Naudotojas siunčia Privačias žinutes kitam Naudotojui, jis negali siųsti:

 1. žinučių ar informacijos, kurioje yra reklamos;
 2. turinio, kuriuo platinami kompiuteriniai virusai, kirminai (angl. worms) ar kiti kenkėjiški kodai;
 3. brukalų (angl. spam) ar bet kokių masinių žinučių (pvz., kai žinutė vienu metu siunčiama daugiau nei penkiems Naudotojams arba kai ta pati žinutė kopijuojama ir siunčiama Naudotojams, kurie neprašė jos gauti);
 4. žinučių, kurių turinys prieštarauja geros moralės normoms ir viešajai tvarkai; netinkamų, įžeidžiančių ar šmeižikiškų žinučių; arba žinučių, kurios dėl kitų priežasčių laikomos nesuderinamomis su šiomis Bendrosiomis Taisyklėmis ir Naudotojų interesais;
 5. neteisėto pobūdžio žinučių arba žinučių, kuriomis siekiama pakenkti kitiems Naudotojams ir (arba) Svetainei; arba
 6. žinučių, kurios gali būti laikomos bet kokio pobūdžio priekabiavimu.

VINTED gali naudoti automatinę programinę įrangą, sukurtą naudoti algoritmus, kad nustatytų Privačių žinučių turinį, kuris prieštarauja geros moralės normoms ir viešajai tvarkai arba yra netinkamas, įžeidžiantis ar šmeižikiškas. Jei automatinė programinė įranga aptinka Privačią žinutę su tokiu turiniu, neapribojant kitų VINTED turimų teisių gynimo priemonių, i) Privati žinutė ir Naudotojas gali būti užblokuoti ir (arba) Privati žinutė gali būti paslėpta nuo Naudotojo, kuriam ji buvo išsiųsta, ir ii) tokią Privačią žinutę išsiuntęs Naudotojas gali gauti įspėjimą, primenantį Naudotojui apie jo pareigą laikytis šių Bendrųjų Taisyklių ir informuojantį Naudotoją, kad VINTED gali imtis tolesnių veiksmų, pavyzdžiui, sustabdyti Naudotojo Paskyrą, jeigu bus padaryta daugiau pažeidimų. Tai, kad VINTED naudoja tokią automatinę programinę įrangą, nesukuria VINTED stebėjimo pareigos ir neįpareigoja aktyviai ieškoti neteisėtos veiklos ir (arba) turinio Svetainėje ir, kiek tai leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, nesukuria jokios VINTED atsakomybės. 

9.2 Naudotojų atsiliepimai.

Naudotojas turi teisę parašyti atsiliepimą apie kitą Naudotoją tik tuo atveju, jei tarp Naudotojų buvo sudarytas Sandoris. Atsiliepimas gali būti skelbiamas Svetainėje. Mainais į atsiliepimus internete Naudotojai ar VINTED negauna jokios kompensacijos. Naudotojo atsiliepimas apie kitą Naudotoją visada turi būti teisingas ir sąžiningas. Draudžiama meluoti ir įžeidinėti. VINTED netikrina Naudotojų atsiliepimų prieš juos paskelbiant Svetainėje.

Jei bet kuris Svetainėje paskelbtas atsiliepimas yra netinkamas, įžeidžiantis arba kitaip neatitinka šių Bendrųjų Taisyklių , Naudotojai gali pranešti apie tokį atsiliepimą VINTED pagal 10.5 skirsnyje aprašytą pranešimo procedūrą. Naudotojo prašymu, VINTED turi teisę, bet neprivalo, pašalinti iš Svetainės bet kokį atsiliepimą, kuris pažeidžia šias Bendrąsias Taisykles arba kitų Naudotojų teises. Be to, VINTED gali užblokuoti bet kurio Naudotojo, pateikusio šių Bendrųjų Taisyklių neatitinkantį atsiliepimą, paskyrą, kaip nurodyta 12.1 skirsnyje. 

Rašyti ir skelbti atsiliepimus Svetainėje gali tik Naudotojai. Lankytojai neturi teisės rašyti ir skelbti atsiliepimų Svetainėje.

9.3 Forumas. Forume gali lankytis ir Naudotojai, ir Lankytojai, tačiau tik Naudotojai gali rašyti žinutes Forume. Prieš pradėdami naudotis Forumu, kiekvienas Naudotojas ir Lankytojas privalo perskaityti Forumo taisykles. Naudodamiesi Forumu, Naudotojai ir Lankytojai turi laikytis Forumo taisyklių. Naudotojai ir Lankytojai atsako už žinutes, kurias jie skelbia Forume, ir Naudotojai ir Lankytojai neturėtų Forume dalytis jokia konfidencialia ar privačia informacija. VINTED neprisiima atsakomybės už Forumo Turinį (arba už tai, ką su tokiu Turiniu daro Naudotojai ir Lankytojai). VINTED neprisiima atsakomybės už Forume žinutę ar temą paskelbusio Naudotojo tapatybės paviešinimą.

10. LANKYTOJŲ IR NAUDOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

10.1 Visi Lankytojai ir Naudotojai yra visiškai atsakingi už visą turinį, kurį jie įkelia ar paskelbia Svetainėje (arba perduoda per ją), ir, jei taikoma, už Prekes, kurias jie siūlo, parduoda, keičia, dovanoja ar perduoda kitiems Naudotojams per Svetainę, taip pat už visus jų su kitais Naudotojais sudarytus Sandorius ir visus ginčus, kylančius dėl tokių Sandorių. Neapribojant to, kas išdėstyta pirmiau, Naudotojai atsako už visą tekstą, informaciją, aprašymus, nuotraukas, detales ir kitą turinį, kurį jie pateikia Prekių skelbimuose, Forumo pranešimuose, Privačiose žinutėse, atsiliepimuose ir kitaip skelbia, publikuoja, perduoda ar dalijasi Svetainėje arba per ją (toliau – Turinys).

10.2. Naudodamiesi Svetaine Lankytojai ir Naudotojai turi laikytis visų galiojančių teisės aktų, taisyklių ir nuostatų. Lankytojai ir naudotojai visų pirma turi susilaikyti nuo i) trečiųjų šalių teisių pažeidimo; ii) intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo arba padirbtų prekių skelbimų įkėlimo; iii) prekių, pažeidžiančių teisės aktus, skelbimų įkėlimo; iv) nusižengimų ar nusikaltimų, diskriminacijos, neapykantos ar smurto kurstymo dėl rasės, etninės kilmės ar tautybės; v) neteisingos informacijos ar konfidencialios informacijos perdavimo; vi) šmeižikiškų komentarų rašymo; vii) veiksmų, dėl kurių nepilnamečiams gali kilti pavojus; viii) kitų asmenų asmens duomenų skelbimo ar privatumo teisių pažeidimo; ix) svetimos tapatybės pasisavinimo arba x) neteisėto, melagingo ar netikslaus Turinio įkėlimo ar kitokio pateikimo. Naudotojai turi veikti ir naudotis Svetaine sąžiningai. 

10.3 Jei kuris nors Naudotojas ar Lankytojas praneša VINTED apie kito Naudotojo ar Lankytojo netinkamą elgesį, VINTED gali suteikti pagalbą nukentėjusiai šaliai. Prireikus, VINTED taip pat bendradarbiaus su vietos valdžios institucijomis. Jei Naudotojas ar Lankytojas nesilaiko 10.2 skirsnio nuostatų arba kitaip pažeidžia šias Bendrąsias Taisykles, Naudotojas ar Lankytojas pripažįsta ir sutinka, kad jis yra visiškai atsakingas už visus trečiųjų šalių arba VINTED dėl to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Todėl Naudotojas arba Lankytojas pripažįsta ir sutinka, kad VINTED, kaip prieglobos paslaugų teikėja, jokiomis aplinkybėmis nesiims tikrinti Turinio ir į Katalogą įtrauktų Prekių ir, kiek tai leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, jokiomis aplinkybėmis nebus atsakinga už bet kokią žalą ar nuostolius, kuriuos patyrė Lankytojai arba Naudotojai ir (arba) trečiosios šalys. Visų pirma (šis sąrašas nėra baigtinis), VINTED neatsako už: i) Lankytojų ar Naudotojų veikimą ar neveikimą; ii) bet kokio Turinio tinkamumą, tikslumą, išsamumą ir (arba) teisėtumą; arba iii) Prekių, kurias Naudotojai parduoda, perka, keičiasi ar dovanoja naudodamiesi Svetaine, saugumą, kokybę ir kiekį bei Prekės atitikimą pateiktam aprašymui.

10.4 VINTED neatsako už Naudotojų Turinį. Naudotojai yra atsakingi už savo Turinį. VINTED turi teisę, bet ne pareigą pašalinti iš Svetainės Turinį, kuris, VINTED nuomone, pažeidžia arba gali pažeisti galiojančius teisės aktus ir (arba) šias Bendrąsias Taisykles, ir VINTED gali imtis veiksmų prieš Naudotoją, įskaitant, bet neapsiribojant, sustabdyti arba panaikinti Naudotojo Paskyrą, kaip numatyta 12 skirsnyje. 

10.5 Jei kuris nors Naudotojas ar Lankytojas i) pastebi bet kokį Turinį, kuriuo pritariama nusikaltimams žmoniškumui, kurstoma rasinė neapykanta, smurtas ir (arba) teroro aktai, kuris susijęs su vaikų pornografija, arba bet kokį kitą neteisėtą turinį, arba ii) pastebi bet kokį Turinį, kuris, Naudotojo ar Lankytojo nuomone, gali pažeisti šias Bendrąsias Taisykles ir (arba) jo ir (arba) trečiosios šalies teises (pvz., padirbinėjimas, įžeidimas, privatumo teisių pažeidimas, produktų saugos problema), Naudotojas ar Lankytojas turi nedelsdamas apie tai pranešti VINTED:

Jei pranešama apie tokį Turinį, VINTED pasilieka teisę nedelsdama, be išankstinio įspėjimo, sustabdyti Naudotojo paskyrą (įskaitant bet kokius vykdomus sandorius) ir pašalinti Turinį, kaip numatyta šių Bendrųjų Taisyklių 12 skirsnyje. 

10.6. Jei yra su Preke susijusi produktų saugos problema, Naudotojams rekomenduojama nustoti naudoti Prekę.

11. NAUDOTOJŲ PAREIGOS

11.1 Naudotojas sutinka laikytis toliau nurodytų taisyklių, kai naudojasi Svetaine:

 • registruodamasis Svetainėje, pateikti tik teisingą informaciją apie save (įskaitant, bet neapsiribojant, savo vardą, pavardę ir el. pašto adresą);
 • užsiregistruoti Svetainėje tik vieną kartą ir nesukurti daugiau nei vienos Paskyros (tačiau, jei trečioji šalis gauna prieigą prie Naudotojo Paskyros, Naudotojas gali susikurti kitą Paskyrą, tačiau tik po to, kai Naudotojas informuoja VINTED apie trečiosios šalies prieigą ir VINTED užblokuoja pradinę Paskyrą);
 • nesinaudoti Svetaine siekiant atlikti neteisėtus ar nesąžiningus veiksmus ar sandorius;
 • naudodamasis Svetaine, pateikti objektyvią, teisingą, išsamią ir detalią informaciją apie parduodamas, mainomas ar dovanojamas Prekes;
 • užtikrinti, kad siūloma mainų ir (arba) Prekių pardavimo kaina, taip pat kita su Prekėmis susijusi informacija būtų teisinga;
 • nekopijuoti jokio Svetainėje pateikiamo turinio ar informacijos, kurią įkėlė VINTED ar kitas Svetainės Naudotojas;
 • nenaudoti jokio Svetainėje pateikiamo turinio ar informacijos jokiais neteisėtais tikslais; 
 • nesidalyti, neskelbti ir kitaip nenaudoti klaidinančios ar neteisingos informacijos ir (arba) duomenų;
 • neskatinti įsigyti jokių prekių, kurių pardavimas ar turėjimas yra draudžiamas ar ribojamas;
 • nesidalyti, neskelbti ir kitaip nenaudoti jokių nuotraukų, i) į kurias atitinkamas Naudotojas neturi intelektinės nuosavybės teisių (pvz., trečiųjų šalių padarytų ir internete rastų nuotraukų) arba ii) kuriose yra nuorodų į kitas svetaines;
 • nesidalyti, neskelbti ir nenaudoti nuotraukų, i) kuriose matomas bet kuris kitas asmuo, išskyrus atitinkamą Naudotoją (nebent kiti asmenys sutiko, kad Naudotojas dalintųsi, skelbtų ir naudotų nuotrauką, susijusią su Svetaine); arba ii) kurios prieštarauja arba gali būti laikomos prieštaraujančiomis geros moralės normoms ir (arba) viešajai tvarkai (pavyzdžiui, erotinės nuotraukos, pornografinės nuotraukos arba smurtinio turinio nuotraukos);
 • neskelbti jokio turinio, kuriuo giriamas, propaguojamas, skatinamas ar kurstomas terorizmas, rasizmas, revizionizmas, ksenofobija, homofobija, seksizmas, neapykantos kalba, diskriminacija, prekyba žmonėmis, organizuotas nusikalstamumas, nelegalios organizacijos, savęs žalojimas, savižudybės, kankinimai, žiaurus elgesys su gyvūnais, atsiprašymas už karo nusikaltimus, seksualinis vaikų ir (arba) suaugusiųjų išnaudojimas, kultai;
 • nesiūlyti, neparduoti, nepirkti, nemainyti, nedovanoti ir (arba) kitaip neperduoti Prekių, pažeidžiant trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teises (pvz., nenaudoti prekių ženklų ar autorių teisių saugomos medžiagos (įskaitant nuotraukas ar tekstą), kuri priklauso kitam asmeniui, be išankstinio raštiško savininko leidimo);
 • nepažeisti trečiųjų šalių nuosavybės teisių ir (arba) asmeninių teisių (įskaitant intelektinės nuosavybės teises);
 • neapsimesti jokiu kitu asmeniu, nenurodyti melagingai ar kitaip neklaidinti dėl savo santykio su kokiu nors asmeniu ar organizacija;
 • nesinaudoti Paslauga tokiu būdu, kuris gali pakenkti Svetainės tikslams, pavyzdžiui, prekiauti atsiliepimais su kitais Naudotojais arba rašyti ar prašyti melagingų ar klaidinančių atsiliepimų;
 • nebauginti ir nepriekabiauti prie kito asmens, neskatinti seksualinio pobūdžio medžiagos, smurto ar diskriminacijos dėl rasės, lyties, religijos, tautybės, negalios, seksualinės orientacijos ar amžiaus;
 • nepažeisti jokių galiojančių teisės aktų, taisyklių ir (arba) nuostatų;
 • nesielgti pažeidžiant viešąją tvarką ir (arba) geros moralės normas;
 • nesidalyti, neskelbti ir kitaip nenaudoti programų ir (arba) kompiuterinių failų, kuriuose yra virusų arba kurie gali i) sutrikdyti normalų Svetainės ir (arba) Paslaugų veikimą, ii) užkrėsti Naudotojų kompiuterius ir dėl to padaryti nuostolių Naudotojams ar jų turtui arba iii) sutrukdyti bet kuriam Naudotojui naudotis Svetaine, Paslaugomis ar Naudotojo kompiuteriu;
 • nesiūlyti, neskelbti, nesidalyti ir (arba) kitaip nereklamuoti nuorodų į kitas svetaines ir (arba) bendroves, kurios teikia panašias paslaugas į tas, kurios siūlomos Svetainėje, taip pat į svetaines ir (arba) bendroves, kurių turinys ar veikla yra neteisėti arba prieštarauja VINTED turinio politikai;
 • neįtraukti Svetainės ar bet kurios jos dalies į jokią kitą programą, produktą ar paslaugą; 
 • nerinkti duomenų, neanalizuoti ekrano duomenų ir nelandžioti po bet kurią Svetainės dalį;
 • neardyti, nedekompiliuoti ir nenaudoti apgrąžos inžinerijos bet kurios Svetainės dalies atžvilgiu;
 • netrukdyti ir nebandyti trukdyti tinkamam Svetainės veikimui, netrikdyti Svetainės ar bet kokių su Svetaine sujungtų tinklų, nevengti jokių priemonių, kurias VINTED ar jos paslaugų teikėjai gali naudoti Svetainės saugumui užtikrinti arba neleisti ar apriboti prieigą prie Svetainės;
 • neadaptuoti, nekopijuoti, nemainyti, neredaguoti, neplatinti ir nekomercializuoti jokio Svetainės turinio be išankstinio raštiško VINTED sutikimo;
 • nerinkti, nelaikyti, neperduoti trečiosioms šalims, neviešinti, neskelbti ir neatskleisti Svetainės Naudotojų duomenų arba duomenų apie Svetainės Naudotojų veiksmus, įskaitant Sandorius (pvz., jų skaičių, tipą, kainą ir pan.), jei duomenys tampa prieinami dėl Svetainės Lankytojo ar Naudotojo neteisėtų veiksmų, neveikimo ar šių Bendrųjų Taisyklių pažeidimo; arba 
 • nerinkti, nelaikyti, neperduoti trečiosioms šalims, neviešinti, neskelbti ir neatskleisti informacijos, kuri pateikiama Svetainėje, jei tai gali turėti įtakos kitų Naudotojų teisėms (šis apribojimas netaikomas dalijimosi funkcijai, kuri yra Svetainėje ir VINTED socialinių tinklų paskyrose ir leidžia Naudotojams dalytis turiniu, kuris yra viešai prieinamas Svetainėje ir VINTED socialinių tinklų paskyrose).

11.5. Naudotojas sutinka saugoti savo Paskyros prisijungimo duomenų ir slaptažodžio konfidencialumą ir neatskleisti savo prisijungimo duomenų ar slaptažodžio jokioms trečiosioms šalims (išskyrus asmenis, kuriems Naudotojas leidžia naudotis savo prisijungimo duomenimis ir slaptažodžiu). Naudotojas yra visiškai atsakingas (mums ir kitiems asmenims) už visą veiklą, vykdomą Naudotojo Paskyroje. Jei Naudotojas žino arba įtaria, kad kuri nors leidimo neturinti trečioji šalis žino Naudotojo slaptažodį arba prisijungė prie Naudotojo paskyros, Naudotojas turi nedelsdamas apie tai pranešti VINTED naudodamas kontaktinę formą.

11.6 Naudotojas sutinka nedelsdamas atnaujinti bet kokią Svetainėje esančią informaciją, kuri nebėra aktuali ar tiksli, įskaitant informaciją, kurią Naudotojas pateikė registruodamasis Svetainėje, ir informaciją Naudotojo Paskyroje, taip pat informaciją apie Prekes, įtrauktas į Katalogą. 

11.7 Naudodamasis Svetaine, Naudotojas arba Lankytojas pareiškia:

 • kad i) yra 18 metų ar vyresnis fizinis asmuo (arba, jei ne, kad jo tėvai ar globėjai (suaugusieji) sutiko su šiomis Bendrosiomis Taisyklėmis ir užsiregistravo naudotis Paslaugomis jo vardu, prižiūri, kaip nepilnametis naudojasi Paslaugomis, ir sutinka atsakyti už jo naudojimąsi Svetaine), ii) naudojasi Svetainės Paslaugomis tik savo asmeninei naudai, o ne profesinei veiklai ir iii) turi visišką veiksnumą ir visas teises, reikalingas Sandoriams Svetainėje atlikti;
 • kad jis sutinka su šiomis Bendrosiomis Taisyklėmis ir jų laikosi;
 • kad jis supranta, kad yra visiškai atsakingas už Svetainėje vykdomus Sandorius;
 • kad jis supranta, jog užsakydamas Prekę jis įsipareigoja (atitinkamai) pirkti Prekę arba ja keistis ir kad jam neužbaigus Sandorio, jis gali būti įpareigotas atlyginti Pardavėjo patirtus nuostolius; ir
 • kad jis supranta, jog, nusprendęs naudotis Papildomomis paslaugomis, turi sumokėti VINTED Kainoraštyje nustatytą atitinkamą mokestį.

12. VINTED TEISĖS IR PAREIGOS 

12.1 VINTED teisė apriboti prieigą prie Svetainės. VINTED gali uždrausti Naudotojui ar Lankytojui turėti prieigą prie ar naudotis kai kuriomis ar visomis Svetainės dalimis, sustabdyti ar deaktyvuoti Naudotojo Paskyrą ir (arba) neleisti Naudotojui ar Lankytojui užsiregistruoti (arba, jei taikoma, iš naujo užsiregistruoti) Svetainėje dėl toliau nurodytų priežasčių. Jei įmanoma, VINTED pateiks Naudotojui ar Lankytojui pagrįstą įspėjimą, išskyrus atvejus, kai VINTED turi imtis neatidėliotinų veiksmų, kad apsaugotų kitus Naudotojus, Lankytojus, trečiąsias šalis arba platformos ar viso verslo saugumą ir vientisumą. Kai kurios priežastys, dėl kurių VINTED gali pasinaudoti šia teise, jei Naudotojas arba Lankytojas:

 • pažeidžia arba nevykdo savo įsipareigojimų pagal šias Bendrąsias Taisykles, įskaitant atvejus, kai Naudotojas arba Lankytojas:
 • registruodamasis ar naudodamasis Svetaine pateikia neteisingą, klaidinančią ir (arba) neišsamią informaciją;
 • sąmoningai ir tyčia atskleidžia neteisingą informaciją Svetainėje, įžeidinėja kitus asmenis arba elgiasi netinkamai;
 • naudojasi kitų Naudotojų tapatybėmis arba kitaip klaidingai save pristato;
 • naudoja Svetainę komerciniais tikslais;
 • parduoda, keičiasi ar dovanoja (arba bando parduoti, mainyti ar dovanoti) bet kokią Prekę, kuri neatitinka Katalogo taisyklių arba yra įtraukta į ADYEN N.V. Draudžiamų produktų ir paslaugų sąrašą;
 • prisijungia iš to paties IP adreso arba iš to paties kompiuterio, kurį VINTED užblokavo dėl šių Bendrųjų Taisyklių pažeidimų;
 • naudojasi Paslaugomis taip, kad pažeidžia teisės aktus, nuostatas ar taisykles arba gali turėti rimtų pasekmių kitų Lankytojų, Naudotojų ar VINTED sveikatai, saugumui, turtui ar teisėtiems ekonominiams interesams; 
 • naudojasi Svetaine vykdydamas bet kokią apgaulingą veiklą ar sukčiaudamas; arba
 • bet kokiu būdu piktnaudžiauja Svetaine arba ja naudojasi netinkamai.

Be to, VINTED gali nuspręsti pasinaudoti 12.1 skirsnyje numatytomis savo teisėmis, jei:

 • VINTED turi teisinę ar reguliacinę prievolę, dėl kurios VINTED turi nutraukti Naudotojo prieigą prie Svetainės ar naudojimąsi ja arba Naudotojo Paskyra; 
 • VINTED pasinaudoja teise nutraukti sutartį dėl imperatyvios priežasties pagal galiojančius teisės aktus; arba
 • kyla pavojus Svetainės arba VINTED IT sistemos saugumui ir techniniam veikimui. 

12.2 Teisės registruotis nebuvimas. Jei VINTED užblokuoja Naudotoją ir (arba) deaktyvuoja Naudotojo Paskyrą, toks Naudotojas neturi teisės iš naujo užsiregistruoti Svetainėje. 

12.3. VINTED teisė pašalinti Prekes iš Katalogo ir Turinį iš Svetainės. VINTED gali nedelsdama, be išankstinio įspėjimo, ištrinti skelbimą arba pašalinti iš Svetainės bet kurią Naudotojo į Katalogą įtrauktą Prekę arba bet kurį kitą Naudotojo pateiktą Turinį, jei ta Prekė arba Turinys:

 • yra neteisėti (pvz., padirbtos prekės, reikalavimų neatitinkantis Turinys);
 • prieštarauja geros moralės normoms ar viešajai tvarkai; 
 • paskelbti arba įkelti Profesionalaus pardavėjo; arba
 • kitaip pažeidžia šias Bendrąsias Taisykles arba bet kurį taikytiną teisės aktą, taisyklę ar nuostatą.

12.4 Pranešimas valdžios institucijoms. Jokia šių Bendrųjų Taisyklių ar mūsų Privatumo politikos nuostata netrukdo ir nedraudžia VINTED tirti bet kokį šių Bendrųjų Taisyklių pažeidimą ir (arba) informuoti atitinkamas valdžios institucijas apie bet kokį teisės aktų, taisyklių ar nuostatų pažeidimą. VINTED gali bendradarbiauti su valdžios institucijomis, įskaitant, bet neapsiribojant, atliekant tyrimus, renkant įrodymus ir (arba) atskleidžiant informaciją apie Naudotojus (pvz., Naudotojo paskyros duomenis, sandorių įrašus). Jūs atsisakote reikšti reikalavimus ir aleidžiate VINTED ir su ja susijusias įmones bei paslaugų teikėjus nuo atsakomybės dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl bet kokiu VINTED ar su ja susijusių įmonių, jos ar jų paslaugų teikėjų veiksmų, kurių jie ėmėsi tokių tyrimų ar teisėsaugos institucijų veiksmų arba kurių buvo imtasi kaip jų pasekmės. 

12.5 Apskundimas. Jei VINTED pasinaudoja savo teisėmis pagal 12.1 arba 12.3 skirsnį ir atitinkamas Naudotojas arba Lankytojas nesutinka su VINTED sprendimu, Naudotojas arba Lankytojas gali susisiekti su VINTED ir pateikti VINTED papildomą informaciją naudodamasis kontaktine forma.

12.6 Pažeidimo nustatymas. VINTED turi išimtinę teisę nustatyti, ar Naudotojas arba Lankytojas pažeidė šias Bendrąsias Taisykles. Jei VINTED nustatytų, kad Naudotojas arba Lankytojas pažeidė šias Bendrąsias Taisykles, Naudotojas arba Lankytojas gali apskųsti sprendimą pagal 12.5 skirsnį arba pasinaudoti 15 skirsnyje aprašytais ginčų sprendimo mechanizmais. 

12.7 Mokesčiai.  Pardavėjai ir bet kurie kiti Naudotojai, jei taikoma, patys atsako už tai, kad būtų laikomasi visų taikytinų mokesčių teisės aktų ir duomenų teikimo reikalavimų. VINTED jokiu atveju neatsako už Naudotojams tenkančias su mokesčiais susijusias prievoles ir neprivalo i) informuoti Naudotojų apie bet kokius mokesčius ar kitas rinkliavas, ii) padėti vykdyti prievoles teikti duomenis, iii) mokėti bet kokius taikomus mokesčius ar kitas rinkliavas.  

12.8 Svetainės pakeitimai. VINTED gali bet kuriuo metu atlikti Svetainės pakeitimus, įskaitant Katalogo pertvarkymą, reklamos plotų papildymą, pašalinimą ar koregavimą, taip pat Prekių formatavimo ar rodymo pakeitimus, jei šie pakeitimai iš esmės nekeičia Naudotojo pateikto Turinio, kad Svetainė taptų patogesnė naudoti arba kad Svetainė būtų kitaip patobulinta. 

12.9 Naujienos. VINTED gali bet kuriuo metu skelbti Svetainėje naujienas ar kitą informaciją. Kai kuriems pasiūlymams, varžyboms, konkursams, žaidimams ar akcijoms gali būti taikomos specialios sąlygos. Esant neatitikimams tarp šių Bendrųjų Taisyklių ir specialių sąlygų, specialios sąlygos bus taikomos tik atitinkamo pasiūlymo, varžybų, konkurso, žaidimo ar akcijos kontekste.

12.10 Svetainės veikimo nutraukimas arba sustabdymas. VINTED gali bet kada nutraukti arba sustabdyti Svetainės veikimą. Tokiu atveju VINTED dės visas pastangas, kad apie tai Naudotojus įspėtų prieš trisdešimt (30) dienų. 12.11 Atostogų statusas; neaktyvių Prekių pašalinimas. VINTED gali taikyti „Atostogų“ statusą bet kuriam Naudotojui, kuris buvo neaktyvus pagrįstai ilgą laiką (pvz., 60 dienų ar daugiau). Kai Naudotojui suteikiamas „Atostogų“ statusas, tokio Naudotojo Prekių skelbimai bus paslėpti nuo kitų Naudotojų. Be to, VINTED pasilieka teisę pašalinti bet kurio Naudotojo Prekių skelbimus, jei tokios Prekės nebuvo parduotos (arba iškeistos ar padovanotos) labai ilgą laiką. Prieš suteikdama Atostogų statusą ir (arba) pašalindama bet kokias Prekes, VINTED išsiųs pranešimą Naudotojui. Tokiame pranešime Naudotojas bus informuojamas apie būsimą Naudotojo statuso ir (arba) Prekių skelbimų pakeitimą ir Naudotojas galės nesutikti su tokiu pakeitimu (su sąlyga, kad Naudotojas kitaip nepažeidžia šių Bendrųjų Taisyklių. Naudotojas turės informuoti VINTED apie tai, kad nesutinka su pakeitimu, per pranešime nurodytą laikotarpį. Jei Naudotojas nepareikš nesutikimo su pakeitimu per pranešimo laikotarpį, bus laikoma, kad Naudotojas sutinka su VINTED pakeistu Naudotojo statusu ir (arba) Prekių skelbimų pašalinimu.

12.12 Naudotojų patirties testavimas.  VINTED gali retkarčiais atlikti Svetainės testavimą, kuris gali apimti sandorius su Naudotojais, kad VINTED galėtų įvertinti ir patobulinti Svetainės naudotojų patirtį (pvz., VINTED pirktų Prekę taip, lyg VINTED būtų Naudotojas). VINTED neprivalo pranešti Naudotojams apie testavimą ar atskleisti su juo susijusią informaciją Naudotojams. Tokie testavimo tikslais vykdomi sandoriai pagal šias Bendrąsias Taisykles laikomi ir vykdomi kaip įprasti Sandoriai.

13. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ 

13.1 VINTED IN. Išskyrus Naudotojų Turinį, tarp jūsų ir VINTED, VINTED ir su ja susijusioms įmonėms priklauso visos teisės, nuosavybės teisės ir turtinės teisės, susijusios su Svetaine (įskaitant visas intelektinės nuosavybės teises į ją), įskaitant jos sistemą (Katalogą, jo perdavimą ir pan.), Svetainės išdėstymą ir dizainą, Svetainėje ir jos veikimui naudojamą programinę įrangą, Svetainėje naudojamus prekių ženklus ir domenų pavadinimus (toliau – VINTED IN). Naudojimasis Svetaine nesuteikia jums nuosavybės teisės į jokią VINTED IN. Išskyrus atvejus, kai tai leidžiama pagal Svetainės ir Paslaugų funkcionalumą, jūs negalite kitaip naudoti jokio Svetainės turinio (išskyrus savo Turinį), nebent gaunate tokio turinio savininko leidimą arba tokį turinį naudoti leidžiama pagal teisės aktus. Jūs negalite pašalinti, paslėpti ar pakeisti jokių Svetainėje rodomų teisinių pranešimų. VINTED yra mūsų prekių ženklas ir jūs negalite naudoti jokių mūsų prekių ženklų be mūsų išankstinio raštiško sutikimo. Jei laikotės šių Bendrųjų Taisyklių, jums suteikiama neišimtinė, ribota, neperleidžiama, nesublicencijuojama, atšaukiama licencija turėti prieigą prie šios Svetainės ir ja naudotis. Mes pasiliekame visas VINTED IN teises, kurios nėra aiškiai suteikiamos šia Sutartimi. 

13.2 Turinio licencija. Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad esate išimtinis viso Turinio savininkas. Kai pateikiate Turinį į Svetainę arba per ją, jūs suteikiate VINTED ir su ja susijusioms įmonėms pasaulinę, nemokamą, neišimtinę, sublicencijuojamą, neribotą, neatšaukiamą, perleidžiamą ir neterminuotą licenciją naudoti, kopijuoti, atkurti, rodyti ir pritaikyti Turinį. Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad VINTED ir su ja susijusios įmonės gali naudoti Turinį bet kokioje iki šiol žinomoje ar nežinomoje žiniasklaidos priemonėje, įskaitant, bet neapsiribojant, televiziją, spaudą, internetą (pvz., reklamjuostėse ir straipsniuose, kitose svetainėse) ir socialinius tinklus (įskaitant VINTED socialinių tinklų paskyras), veiklos, komerciniais, reklamos ar kitais tikslais. 

13.3 Atsiliepimai apie Svetainę. Laukiame atsiliepimų, komentarų ir pasiūlymų dėl Svetainės tobulinimo (toliau – Atsiliepimai apie Svetainę). Jūs patvirtinate ir aiškiai sutinkate, kad bet koks Atsiliepimų apie Svetainę pateikimas nesuteikia ir nesuteiks jums jokių teisių, nuosavybės teisių ar turtinių teisių į Svetainę ar tokį Atsiliepimą apie Svetainę. Visi Atsiliepimai apie Svetainę tampa išimtine ir išskirtine VINTED nuosavybe, o VINTED gali naudoti ir atskleisti Atsiliepimus apie Svetainę bet kokiu būdu ir bet kokiu tikslu be jokio papildomo pranešimo ar kompensacijos jums ir jūs neišlaikote jokių nuosavybės ar kitų teisių ar reikalavimo teisių. Šiuo dokumentu jūs perleidžiate VINTED visas teises, nuosavybės teises ir turtines teises (įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius patentus, autorių teises, komercines paslaptis, prekių ženklus, mokymus naudoti (angl. show-how), praktinę patirtį, neturtines teises ir bet kokias kitas intelektinės nuosavybės teises), kurias galite turėti į bet kokius ir visus Atsiliepimus apie Svetainę.

14. PRIVATUMO POLITIKA

Privatumo politikoje, kuri skelbiama adresu http://www.vinted.lt/privacy-policy, aprašoma, kaip VINTED tvarko su jumis susijusią informaciją, kurią VINTED renka arba kurią jūs pateikiate VINTED, kai lankotės Svetainėje ir ja naudojatės. Privatumo politika ir kiekviena jos dalis nėra sutarties sąlygos ir nėra įtraukta į šias Bendrąsias Taisykles.  Prašome susipažinti su Privatumo politika.

15. VALDYMAS IR GINČŲ SPRENDIMAS

15.1 Taikomi teisės aktai. Šioms Bendrosioms Taisyklėms ir bet kokiam ginčui ar reikalavimui, kylančiam iš šių Bendrųjų Taisyklių arba susijusiam su jomis, taikomi Lietuvos teisės aktai.

15.2. Ginčai. Kilus nesutarimams tarp VINTED ir jūsų, VINTED ragina jus kreiptis į VINTED, kad būtų rastas taikus sprendimas. Norėdami tai padaryti, galite: 

 1. Pateikti raštišką skundą VINTED klientų aptarnavimo skyriui užpildydami kontaktinę formą
 2. Jei ginčo nepavyksta išspręsti padedant VINTED klientų aptarnavimo skyriui, rašykite el. paštu [email protected] ir per protingą vieno (1) mėnesio laikotarpį nuo tada, kai gausime jūsų el. laišką, geranoriškai stengsimės ginčą išspręsti taikiai.
 3. Jei ginčo vis tiek nepavyks išspręsti patenkinamai, galėsite kreiptis į teismą. 

15.3 Elektroninis ginčų sprendimas. Europos Komisija sukūrė ginčų sprendimo platformą, kurioje renkami galimi Naudotojų skundai dėl pirkimo internetu, kurie perduodami kompetentingiems nacionaliniams mediatoriams. Ši platforma prieinama adresu  http://ec.europa.eu/consumers/odr.

15.4 Neteisminis ginčų sprendimas. Be 15.3 skirsnyje nurodytos ginčų sprendimo platformos, Naudotojai dėl neteisminio ginčų sprendimo gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, Vilniaus g. 25 LT-01402 Vilnius, Lietuva, https://www.vvtat.lt/

16. NUTRAUKIMAS

16.1 Nutraukimas Naudotojo iniciatyva. Naudotojas gali bet kuriuo metu nutraukti savo santykius su VINTED ir tai įsigalioja nedelsiant; tačiau Naudotojas ir toliau turės vykdyti visus savo įsipareigojimus, atsiradusius dėl Sandorių, kuriuos Naudotojas sudarė prieš nutraukdamas savo santykius su VINTED. Naudotojas gali nutraukti santykius su VINTED, panaikindamas Naudotojo Paskyrą arba išsiųsdamas raštišką pranešimą apie nutraukimą VINTED 18.10 skirsnyje nustatyta tvarka. 

16.2 Nutraukimas VINTED iniciatyva. VINTED gali nutraukti santykius su Naudotoju, kai VINTED pasinaudoja savo teisėmis, aprašytomis 12.1 skirsnyje, arba dėl bet kurios kitos priežasties. VINTED stengsis įspėti Naudotoją ne vėliau kaip prieš trisdešimt (30) dienų iki nutraukimo dienos, nebent VINTED nuspręstų, kad nedelsiant nutraukti santykius reikia pagal teisės aktus arba kad tai būtina siekiant išvengti nuostolių VINTED (arba sumažinti nuostolius). 

16.3 Atsakomybė už jūsų Turinio išsaugojimą. Jei nuspręsite deaktyvuoti savo Paskyrą arba jei mes dėl bet kokios priežasties nutrauksime jūsų Paskyros galiojimą, negalėsite iš naujo aktyvuoti savo Paskyros. Rekomenduojame išsaugoti savo Turinio ar kitos su Paskyra susijusios informacijos kopijas asmeniniame įrenginyje.

16.4. Tolesnis galiojimas. Nutraukus jūsų Paskyros galiojimą, bet kuri šių Bendrųjų Taisyklių nuostata, kuri pagal savo pobūdį ar aiškias sąlygas turėtų galioti toliau, galios ir po tokio nutraukimo.

17. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI; GARANTIJOS ATSISAKYMAS

17.1 Jokia šių Bendrųjų Taisyklių nuostata neapriboja ir nepanaikina VINTED atsakomybės už mirtį ar kūno sužalojimą, neturtinę žalą, taip pat atsakomybės, atsiradusios dėl VINTED didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo, ar bet kokios kitos rūšies atsakomybės, kurios negalima teisėtai atsisakyti ar apriboti. 

17.2. Svetaine naudojatės tik savo rizika. Svetainė pateikiama „tokia, kokia yra“, ir VINTED neteikia jokių garantijų ar pareiškimų, susijusių su Svetaine. Visų pirma, VINTED nepatvirtina ir negarantuoja, kad:

 • naudojimasis Svetaine atitiks jūsų reikalavimus;
 • naudojimasis Svetaine bus nepertraukiamas, savalaikis, saugus ar be klaidų;
 • Svetainės veikimo ar funkcionalumo trūkumai bus ištaisyti;
 • bet koks Svetainės turinys ar bet kokia informacija, kurią gausite naudodamiesi Svetaine, bus tiksli, patikima, išsami, naujausia ar tinkama bet kokiam tikslui; arba
 • Svetainėje nėra klaidų ar trūkumų.

17.3 Visa apimtimi, kuri leidžiama pagal teisės aktus, VINTED atsisako visų bet kokios rūšies garantijų, nesvarbu, ar jos būtų aiškios, ar numanomos, nustatytos teisės aktais ar kitokios, įskaitant, bet neapsiribojant, garantijas dėl tinkamumo parduoti, pažeidimų nebuvimo ir tinkamumo tam tikram tikslui. 

17.4. VINTED teikia internetinę priemonę, skirtą asmenims susipažinti, kad jie galėtų pirkti, parduoti, mainytis ir dovanoti prekes, taip pat kad jie galėtų bendrauti tarpusavyje viešai ir privačiai. Pirkėjai, Pardavėjai ir mainų ar dovanojimo šalys patys atsako už Sandorius, sudarytus naudojantis Svetaine.

17.5. VINTED neatsako už bet kokius Svetainės Naudotojų veiksmus ar neveikimą arba Svetainės Naudotojų pateiktą turinį, įskaitant, bet neapsiribojant:

 • Prekių aprašymus ar nuotraukas, įskaitant jų tikslumą ir išsamumą;
 • Prekių kokybę, teisėtumą ar saugumą;
 • Pardavėjo, mainų dalyvio ar davėjo nuosavybės teisę į Prekes; arba
 • Pardavėjo ar Pirkėjo teisę sudaryti Sandorį.

17.6 Visa apimtimi, kuri leidžiama pagal teisės aktus, jūs patvirtinate ir sutinkate, kad bet koks reikalavimas ar ginčas, kylantis tarp jūsų ir bet kurio kito Naudotojo dėl Svetainės, yra tarp jūsų ir tokio Naudotojo, ir neatšaukiamai sutinkate atleisti ir apsaugoti VINTED nuo bet kokių ir visų bet kokios rūšies ir pobūdžio pretenzijų, reikalavimų ir (arba) nuostolių (faktinių ir netiesioginių), žinomų ir nežinomų, kylančių iš tokių ginčų ar bet kokiu būdu susijusių su jais. Tokiu būdu atleisdami nuo atsakomybės, jūs aiškiai atsisakote bet kokių apsaugos priemonių (pagal teisės aktus ar kitų), kurios kitu atveju apribotų šio atleidimo aprėptį ir apimtų tik tuos reikalavimus, apie kuriuos žinote arba įtariate, kad jie egzistuoja jūsų naudai šio atleidimo metu. 

17.7 VINTED nebus atsakinga už bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl viruso, paskirstytos paslaugos trikdymo atakos ar kitos technologiškai žalingos medžiagos, kuri gali užkrėsti jūsų kompiuterinę įrangą, kompiuterines programas, duomenis ar kitą nuosavybės teise priklausantį turtą dėl to, kad naudojatės Svetaine (ar Svetainės turiniu) arba bet kuria svetaine, susieta su Svetaine.

17.8 VINTED neatsako už paslaugas teikiančias trečiąsias šalis, kurias integruojate į savo paskyrą. VINTED neatsakys už jokius nuostolius ar žalą, kuri gali atsirasti jums naudojantis tokių trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis.

17.9 Nei VINTED, nei bet kuri iš jos dukterinių ar susijusių įmonių nebus atsakingos jums pagal sutartį, deliktinę teisę (įskaitant dėl aplaidumo) ar kitaip dėl: a) bet kokio pelno, pardavimų, verslo ar pajamų praradimo; b) bet kokio veiklos pertraukimo; c) bet kokio numatomų santaupų praradimo arba verslo galimybių, prestižo ar reputacijos praradimo; d) bet kokios tiesioginės, specialios ar netiesioginės žalos; arba e) bet kokios kitos bet kokio pobūdžio žalos, atsiradusios dėl bet kokios priežasties jums naudojantis Svetaine.

17.10 Visa VINTED atsakomybė jums, nesvarbu, ar atsakomybė atsiranda pagal sutartį, deliktinę teisę (įskaitant, bet neapsiribojant, dėl aplaidumo) ar dėl kitų priežasčių, neviršija:

 1. sumokėtos arba mokėtinos pirkimo kainos už atitinkamą Prekę dėl bet kokio reikalavimo, susijusio su Sandoriu Svetainėje; arba
 2. 100 EUR dėl bet kokio kito reikalavimo.

Šie atsakomybės apribojimai taikomi neatsižvelgiant į tai, ar VINTED buvo informuota arba turėjo žinoti apie tokių nuostolių atsiradimo galimybę.

17.11 Žalos atlyginimas. Jūs sutinkate ginti, atlyginti žalą ir apsaugoti VINTED, su ja susijusias įmones ir paslaugų teikėjus bei kiekvieną iš mūsų ir jų atitinkamų pareigūnų, direktorių, darbuotojų, atstovų ir patarėjų nuo bet kokių ir visų reikalavimų, įsipareigojimų, išlaidų ir sąnaudų, įskaitant, bet neapsiribojant, išlaidas advokatams ir išlaidas, patiriamas dėl i) jūsų naudojimosi Svetaine, ii) bet kokio jūsų ar bet kurio jūsų Paskyros naudotojo padaryto šių Bendrųjų Taisyklių pažeidimo, iii) bet kokių taikomų teisės aktų, taisyklių ir nuostatų pažeidimo, iv) jūsų Turinio arba v) jūsų aplaidumo ar tyčinio nusižengimo.

17.12 Tiek, kiek tai leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, VINTED neprisiima jokios atsakomybės už Naudotojų ir (arba) Lankytojų elgesį, kai jie naudojasi Svetaine. VINTED neatsako už tai, kad Naudotojai netinkamai vyko arba nevykdo Sandorių.

17.13. VINTED įgyvendino saugumo priemones, kuriomis siekiama apsaugoti Svetainę; vis dėlto internetas nėra saugus tinklas ir sistemos patikimumas gali sumažėti nepriklausomai nuo VINTED valios.

18. KITA 

18.1 Nenugalimos jėgos aplinkybės. Šių Bendrųjų Taisyklių šalys nepažeidžia šių Bendrųjų Taisyklių ir neatsako už vėlavimą įvykdyti įsipareigojimus pagal šias Bendrąsias Taisykles ar jų nevykdymą, jei toks vėlavimas ar nevykdymas atsirado dėl įvykių, aplinkybių ar priežasčių, kurių atitinkama šalis negali pagrįstai kontroliuoti. Tokiomis aplinkybėmis atitinkamos šalys turi teisę pagrįstai pratęsti bet kokių įsipareigojimų pagal šias Bendrąsias Taisykles vykdymo terminą.

18.2 Duomenų mokesčiai. Jūs esate atsakingi už visus mokesčius, kurie gali būti taikomi už naudojimąsi mūsų Svetaine, įskaitant tekstinių žinučių ir duomenų mokesčius, jei Svetainėje lankotės arba ja naudojatės savo mobiliajame įrenginyje. Jei nesate tikri, kokie gali būti šie mokesčiai, prieš naudodamiesi Svetaine turėtumėte paklausti savo mobiliojo įrenginio paslaugų teikėjo. 

18.3 Papildomos sąlygos dėl VINTED „iOS“ programėlės.  Šio 18.3 skirsnio sąlygos taikomos tik tuo atveju, jei naudojate Svetainei skirtą VINTED programėlę iš „Apple Store“ (toliau – VINTED „iOS“ programėlė).  Jeigu kitos šių Bendrųjų Taisyklių nuostatos yra mažiau ribojančios nei šio punkto sąlygos arba kitaip prieštarauja šio punkto sąlygoms, taikomos griežtesnės arba prieštaraujančios šiam punktui sąlygos , tačiau tik VINTED „iOS“ programėlei.  Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad šios Bendrosios Taisyklės  taikomos tik tarp jūsų ir VINTED, o ne „Apple“, ir kad „Apple“ nėra atsakinga už VINTED „iOS“ programėlę ar jos turinį.  Naudodamiesi VINTED „iOS“ programėle turite laikytis taikomų „App Store“ naudojimo sąlygų.  Jūs patvirtinate, kad „Apple“ neturi jokių įsipareigojimų teikti bet kokią VINTED „iOS“ programėlės priežiūrą ir palaikymą, susijusį su VINTED „iOS“ programėle.  Jei VINTED „iOS“ programėlė neatitinka bet kokios taikomos garantijos, galite apie tai pranešti „Apple“ ir „Apple“ grąžins jums VINTED „iOS“ programėlės įsigijimo kainą, jei tokia buvo sumokėta.  Visa apimtimi, kuri leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, „Apple“ neturės jokių kitų garantinių įsipareigojimų, susijusių su VINTED „iOS“ programėle,  o bet kokius kitus reikalavimus, nuostolius, atsakomybę, žalą, išlaidas ar sąnaudas, susijusias su bet kokiu garantijos nesilaikymu, reglamentuoja tik šios Bendrosios Taisyklės.  Jūs ir VINTED pripažįstate, kad „Apple“ neatsako už jokių jūsų ar bet kurios trečiosios šalies reikalavimų, susijusių su VINTED „iOS“ programėle arba jūsų turima ir (arba) naudojama VINTED „iOS“ programėle, nagrinėjimą, įskaitant, bet neapsiribojant: i) reikalavimus dėl atsakomybės už produktus, ii) bet kokius reikalavimus, kad VINTED „iOS" programėlė neatitinka taikomų teisinių ar reguliavimo reikalavimų, ir iii) reikalavimus, atsirandančius pagal vartotojų teisių apsaugos ar panašius teisės aktus. Jūs ir VINTED pripažįstate, kad bet kokios trečiosios šalies reikalavimo, kad VINTED „iOS“ programėlė arba jūsų turima ir naudojama VINTED „iOS“ programėlė pažeidžia tos trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teises, atveju VINTED, o ne „Apple“ bus išimtinai atsakinga už bet kokio tokio reikalavimo dėl intelektinės nuosavybės pažeidimo tyrimą, gynybą, patenkinimą ir įvykdymą tiek, kiek to reikalaujama pagal šias Bendrąsias Taisykles. Naudodamiesi VINTED „iOS“ programėle, turite laikytis taikomų trečiųjų šalių sutarties sąlygų. Jūs ir VINTED patvirtinate ir sutinkate, kad „Apple“ ir „Apple“ dukterinės įmonės yra trečiosios šalys, kurios yra naudos gavėjos pagal šias Bendrąsias Taisykles, kiek jos susijusios su jūsų naudojimusi VINTED „iOS“ programėle, ir kad, jums sutikus su šiomis Bendrosiomis Taisyklėmis, „Apple“ turės teisę (ir bus laikoma, kad ją priėmė) vykdyti šias Bendrąsias Taisykles jūsų, kaip trečiosios šalies naudos gavėjos, atžvilgiu.

18.4 Atsisakymo nebuvimas. Jei jūs arba mes nepasinaudosime ar neįgyvendinsime bet kurios šių Bendrųjų Taisyklių teisės ar nuostatos, tai nebus laikoma tokios teisės ar nuostatos atsisakymu. Bet koks bet kurios šių Bendrųjų Taisyklių nuostatos atsisakymas galios tik tuo atveju, jei jis bus įformintas raštu ir pasirašytas atitinkamos šalies. 

18.6 Kalba, kuriai teikiama pirmenybė. Lankytojų ar Naudotojų informavimui ir patogumui galime išversti šias Bendrąsias Taisykles į kitas kalbas, tačiau šių Bendrųjų Taisyklių versija lietuvių kalba yra viršesnė visais atžvilgiais ir jai teikiama pirmenybė, jei yra neatitikimų su bet kuria kita versija kita kalba (jei tokia yra).

18.7 Nuorodos į šią Svetainę. Jei jūsų ir mūsų rašytiniame susitarime nenustatyta kitaip, jei norite savo svetainėje pateikti nuorodą į Svetainę arba kitaip bendrinti nuorodą į šią Svetainę, turite laikytis toliau nurodytos mūsų nuorodų pateikimo politikos: i) nuorodos apipavidalinimas, vieta ir kiti aspektai negali būti tokie, kad pakenktų ar sumenkintų su mūsų pavadinimu ir prekių ženklais susijusį prestižą; ii) nuorodoje negali būti naudojamas joks VINTED prekių ženklas, paslaugų ženklas ar logotipas be mūsų išankstinio raštiško sutikimo; iii) nuorodos apipavidalinimas, vieta ir kiti atributai negali sudaryti klaidingo įspūdžio, kad jus remia ar jūs esate susiję su VINTED; iv) naudotojui pasirinkus nuorodą, ši Svetainė turi būti rodoma per visą ekraną, o ne „rėmelyje“; ir v) pasiliekame teisę bet kada savo nuožiūra atšaukti savo sutikimą dėl nuorodos.

18.8 Nuorodos šioje svetainėje. Šioje Svetainėje esančios nuorodos gali nukreipti jus į trečiųjų šalių svetaines, kurios nėra su mumis susijusios. Tokių svetainių mes nekontroliuojame, todėl nesame atsakingi už tokių svetainių turinį, jų pakeitimus ar atnaujinimus. Šias nuorodas pateikiame tik jūsų patogumui, o bet kurios nuorodos pateikimas nereiškia, kad mes pritariame ar remiame svetainę ar jos turinį. Prieš sudarydami bet kokį sandorį, atidžiai peržiūrėkite trečiosios šalies svetainės naudojimo sąlygas ir kitas taisykles ir įsitikinkite, kad jas supratote. 

18.9 Komunikacija su VINTED. Pranešimus, prašymus, informaciją ir kitus pranešimus VINTED galite pateikti naudodami kontaktinę formą. VINTED gali teikti pranešimus, prašymus, informaciją ir kitus pranešimus jums el. paštu, naudodama el. pašto adresą, kurį nurodėte registruodamiesi Svetainėje.

18.10 Nepriklausomas vykdytojas. Šiomis Bendrosiomis Taisyklėmis nesukuriami partnerystės, atstovavimo, bendros įmonės, darbuotojo ir darbdavio ar franšizės santykiai.

18.11 Perleidimas. VINTED gali perduoti ir (arba) perleisti šias Bendrąsias Taisykles arba bet kurias ar visas teises ir pareigas pagal šias Bendrąsias Taisykles, visiškai ar iš dalies, be išankstinio jūsų sutikimo ar išankstinio pranešimo jums. Toks perdavimas ir (arba) perleidimas atleidžia VINTED nuo visų įsipareigojimų pagal šias Bendrąsias Taisykles. Jūs negalite perduoti ar perleisti šių  Bendrųjų Taisyklių arba bet kokių ar visų savo teisių ar įsipareigojimų pagal šias Bendrąsias Taisykles pagal teisės aktus ar kitaip be išankstinio raštiško VINTED sutikimo.

18.12 Pranešimai VINTED. Naudotojas bet kuriuo metu gali pareikšti prieštaravimus dėl prieigos prie Svetainės, jos naudojimo ar veikimo, pateikdamas pranešimą. Pranešimai turi būti siunčiami VINTED naudojant Svetainėje pateikiamą formą arba el. paštu [email protected].

18.13 Atskiriamumas. Jei kuri nors šių Bendrųjų Taisyklių dalis kompetentingos institucijos pripažįstama negaliojančia, neteisėta ar neįgyvendinama bet kokia apimtimi, tokia sąlyga tokia apimtimi atskiriama nuo likusių sąlygų, kurios toliau galioja ir yra įgyvendinamos visa apimtimi, leidžiama pagal teisės aktus.

18.14 Visas susitarimas. Šios Bendrosios Taisyklės ir visi dokumentai, nurodyti šiose Bendrosiose Taisyklėse, yra visas VINTED ir jūsų susitarimas, kuris pakeičia ir panaikina visas ankstesnes rašytines ar žodines sutartis, pažadus, patikinimus, garantijas, pareiškimus ir susitarimus tarp VINTED ir jūsų, susijusius su šių Bendrųjų Taisyklių (arba bet kurio dokumento, nurodyto šiose Bendrosiose Taisyklėse) dalyku. Jūs sutinkate, kad sudarydami šias Bendrąsias Taisykles  nesivadovavote jokiu teiginiu, pareiškimu, patikinimu ar garantija, kurie nėra išdėstyti šiose Bendrosiose Taisyklėse ar bet kuriame jose nurodytame dokumente.