Svarbūs atnaujinimai

Dėl COVID-19 plitimo bei įvestų apribojimų, siekiančių užtikrinti visuomenės saugumą, Vinted gali būti priversti reaguoti. Kviečiame apsilankyti COVID-19 skirtame puslapyje ir gauti daugiau informacijos.

Svarbūs atnaujinimai

Dėl COVID-19 plitimo bei įvestų apribojimų, siekiančių užtikrinti visuomenės saugumą, Vinted gali būti priversti reaguoti. Kviečiame apsilankyti COVID-19 skirtame puslapyje ir gauti daugiau informacijos.

Bendrosios taisyklės

Bendrosios taisyklės

1. TAISYKLIŲ TAIKYMAS IR AIŠKINIMAS

1.1. Šiomis bendrosiomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės), privalo besąlygiškai vadovautis kiekvienas interneto svetaine www.vinted.lt ir mobiliąja programėle „Vinted.lt“ (toliau – Svetainė) besinaudojantis asmuo, nepriklausomai nuo to, ar jis yra prisiregistravęs vartotojas, ar jis naudojasi Svetaine neprisiregistravęs (toliau – Vartotojas).

1.2. Kiekvienas asmuo registruodamasis Svetainėje privalo perskaityti šias Taisykles, Privatumo politiką, taip pat kitas privalomas Svetainės taisykles, t.y. Katalogo taisykles, Forumo taisykles, ir įsipareigoti jų laikytis, o kilus papildomiems klausimams skaityti Dažniausiai užduodamų klausimų skyrelį.

1.3. Kiekvienas neprisiregistravęs Svetainėje asmuo turi galimybę matyti ir naudotis tik dalimi Svetainės funkcijų. Toks asmuo visais atvejais privalo laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos ir kitų privalomų Svetainės taisyklių ta apimtimi, kuria gali naudotis Svetaine. Paprastumo dėlei Taisyklėse naudojama Vartotojo sąvoka apima ir neprisiregistravusius Svetainės naudotojus.

1.4. Kontaktinė Svetainės savininko Vinted, UAB (toliau – Vinted) informacija:

• įmonės pavadinimas - Vinted, UAB;

• juridinio asmens kodas: 302767152;

• PVM mokėtojo kodas: LT100006918914;

• adresas: Švitrigailos g. 13, 03228 Vilnius, Lietuvos Respublika;

• norėdami gauti atsakymą, naudokite pagalbos centro puslapį. El. paštas [email protected]

1.5. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams ar kitiems teisės aktams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojanti, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

2. BENDROSIOS SĄLYGOS

2.1. Vinted suteikia Vartotojams virtualią erdvę, t.y. Svetainę, su susistemintais katalogais, forumu. Vinted taip pat savo nuožiūra gali Vartotojams siūlyti Mokamas paslaugas, kaip nurodyta šių Bendrųjų taisyklių 5 dalyje. 

2.2. Vartotojai turi galimybę įkelti savo parduodamus, mainomus arba dovanojamus daiktus į atitinkamą Svetainės katalogą, vadovaudamiesi Svetainės drabužių talpinimo taisyklėmis, mainyti drabužius, juos pirkti, parduoti, susirašinėti Svetainės forume, vadovaudamiesi Forumo taisyklėmis, susirašinėti privačiomis žinutėmis.

2.3. Sandorius dėl daiktų įsigijimo, perleidimo, mainymo (toliau – Sandoris) Vartotojai sudaro savarankiškai ir nedalyvaujant bei netarpininkaujant Vinted, todėl Vartotojai yra patys atsakingi už Sandorio sudarymą bei vykdymą, bei bet kuriuos kitus su Sandorio sudarymu ar vykdymu susijusius įsipareigojimus.

2.4. Komercinė prekyba Svetainėje yra draudžiama.

2.5. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Svetainės turinio, dizaino ir Svetainės duomenų bazių informacijos pakeitimas, apdorojimas, kopijavimas ir/ar kitoks naudojimas be raštiško Vinted leidimo ir/arba nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, kuris užtraukia atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

3. VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS, PAREIŠKIMAI IR ATSAKOMYBĖ

3.1. Vartotojas įsipareigoja:

3.1.1. Registruodamasis Svetainėje pateikti teisingą informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą, pavardę ir el.pašto adresą;

3.1.2. Svetainėje registruotis tik vieną kartą, nekurti daugiau nei vienos registracijos anketos;

3.1.3. Nenaudoti Svetainės neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti ar sukčiavimui;

3.1.4. Naudodamasis Svetaine pateikti objektyvią, teisingą, visapusišką ir išsamią informaciją apie siūlomus parduoti/mainyti/dovanoti daiktus (t.y. informacija turi tinkamai apibūdinti siūlomus parduoti/mainyti/dovanoti daiktus);

3.1.5. Užtikrinti, kad siūlomų parduoti/mainyti/dovanoti daiktų kaina ir kita informacija apie juos yra ekonomiškai pagrįsta. Greta galutinės kainos pardavėjas turi teisę reikalauti, kad daiktų pirkėjas atlygintų pardavėjui protingas transportavimo išlaidas;

3.1.6. Nekopijuoti ir kitaip nenaudoti Svetainėje esančios informacijos, kurią įkėlė Vinted arba bet kuris kitas Svetainės Vartotojas;

3.1.7. Užtikrinti, kad naudojantis Svetaine Vartotojo pateikiama informacija ir duomenys, įskaitant, elektroninius duomenis, t.y. failus, kompiuterių programas, el.pašto laiškus, nuotraukas, prekių aprašymus ir kt.:

3.1.7.1. nėra klaidinanti ar neteisinga;

3.1.7.2. nesiūlo įsigyti daiktų, kurių apyvarta yra uždrausta ar apribota;

3.1.7.3. nenaudoja daiktui viešinti ir skelbti nuotraukų, jeigu neturi autoriaus ar kito teisėto nuotraukos savininko sutikimo (tipiškai - tai nuotraukos rastos internete), taip pat nenaudoja nuorodų į kitas interneto svetaines;

3.1.7.4. nenaudoja nuotraukų, kuriose yra matomi kiti nei pats Vartotojas asmenys, negavus tokių asmenų sutikimo nuotraukų publikavimui;

3.1.7.5. nesiūlo įsigyti daiktų, kurie pagaminti pažeidžiant registruotų prekės ženklų savininkų intelektines nuosavybės teises, jeigu Vartotojui tai yra žinoma;

3.1.7.6. nepažeidžia trečiųjų asmenų turtinių ar asmeninių neturtinių teisių (įskaitant teises į intelektinę nuosavybę);

3.1.7.7. nepažeidžia teisės aktų reikalavimų (įskaitant vartotojų teisių apsaugą, intelektinės nuosavybės teisių apsaugą ar konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus bei importo bei eksporto taisykles);

3.1.7.8. neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei;

3.1.7.9. neturi savyje virusų ar kitokių kompiuterių programų ar failų, kurie gali sutrikdyti normalų Svetainės veikimą, būti patalpinti Vartotojų kompiuteriuose ir dėl to padaryti žalą Vartotojui ar jų turtui, trukdyti Vartotojui naudotis Svetaine, sudaryti Sandorius, ar trukdyti Vartotojui naudotis kompiuteriu;

3.1.7.10. nesiūlo įsigyti daiktų kartu su nuorodomis į kitas internetines svetaines, teikiančias analogiškas paslaugas kaip ir Svetainė.

3.1.8. Nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti Svetainės Vartotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius Svetainės Vartotojų veiksmus, įskaitant Sandorius, jų skaičių, pobūdį, kainas ir t.t.

3.1.9. Nereikšti reikalavimų Vinted dėl sudaromų Sandorių, ar Vartotojų elgesio Svetainėje ar elgesio Sandorio sudarymo bei vykdymo metu.

3.1.10. Vartotojas įsipareigoja privačiomis žinutėmis nesiųsti:

3.1.10.1. jokios reklaminio pobūdžio informacijos;

3.1.10.2. įžeidžiančio, prieštaraujančio gerai moralei, viešajai tvarkai turinio;

3.1.10.3. nelegalaus pobūdžio žinučių,

3.1.10.4. masinio pobūdžio žinučių;

3.1.10.5. bet kokių žinučių, kurios kitaip prieštarautų šioms Taisyklėms, gerai moralei ar viešąjai tvarkai.

3.1.11. Saugoti Vartotojo prisijungimo vardą ir slaptažodį tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Vartotojas įgaliojo atstovauti Vartotoją naudojantis Svetaine.

3.1.12. Nedelsdamas Svetainėje atnaujinti informaciją, kuri tampa neaktuali pasikeitus bet kokiems Vartotojo pateiktiems duomenims apie save (ypač pateiktiems registruojantis Svetainėje) ar pateiktus parduoti/mainyti/dovanoti daiktus.

3.1.13. Nedelsdamas pasikeisti slaptažodį, kuris reikalingas naudotis Svetaine, jei jis tapo žinomas tretiesiems asmenims.

3.1.14. Tinkamai ir laiku apmokėti Vinted, naudojantis Vinted siūlomais apmokėjimo būdais, už įsigytas papildomas mokamas paslaugas pagal Kainų sąraše ir paslaugos užsakymo metu nurodytus įkainius.

3.2. Naudodamasis Svetaine Vartotojas patvirtina, kad jis/ji:

3.2.1. supranta, kad visa atsakomybė už Svetainėje pateiktos informacijos teisingumą ir atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktams tenka pačiam informaciją pateikusiam asmeniui;

3.2.2. yra veiksnus fizinis asmuo, t. y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka ir turintis visus įgaliojimus bei teises sudaryti ir vykdyti sandorius, siūlomus Svetainėje;

3.2.3. nebandys gauti neleistinos prieigos prie bet kurios Svetainės funkcijos ar paskyros;

3.2.4. nekopijuos, nekeis ar kitaip nepažeis Vinted intelektinės nuosavybės teisių į Svetainę;

3.2.5. nanaudos informacijos iš kitų interneto svetainių, nenaudos trečiųjų asmenų kontaktų;

3.2.6. nenaudos kitų asmenų konfidencialios informacijos be jų atskiro sutikimo;

3.2.7. tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas Taisyklėse;

3.2.8. supranta, kad pirkimo-pardavimo Sandorius Vartotojai sudaro savarankiškai ir nedalyvaujant bei netarpininkaujant Vinted ir Vartotojai patys yra atsakingi už tokio sudaryto Sandorio vykdymą bei savo įsipareigojimų pagal Sandorį neįvykdymo pasekmes;

3.2.9. Supranta, kad Vinted siūlomos Mokamos paslaugos yra apmokamos pagal Mokamų paslaugų kainų sąraše nurodytus įkainius.

3.2.10. supranta, kad Vartotojui gali kilti pareiga sumokėti mokesčius, susijusius su Sandorio sudarymu (pvz. pajamų mokestį, PVM ir kt.);

3.2.11. supranta ir sutinka, kad tuo atveju jei Vartotojo vardas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Svetaine, taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Vartotojui ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o Vinted neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus Vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti Vartotojo tapatybės;

3.2.12 supranta ir patvirtina, kad jis pats yra atsakingas už prisijungimo prie Svetainės duomenų slaptumą, įsipareigoja šiuos duomenis laikyti paslaptyje, neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Vartotojas, pastebėjęs, kad jo duomenimis naudojasi tretieji asmenys, privalo kuo skubiau informuoti Vinted ir pakeisti prisijungimo prie paskyros slaptažodį;

3.2.13. iš anksto sutinka, kad jo duomenis Vinted turi teisę laikyti neterminuotai, jeigu jo duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar tapatybės vagystei ar kitam pažeidimui, dėl kurio galimai gali būti atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas;

3.3. Vartotojas turi teisę informuoti Vinted apie jo manymu atliekamus Svetainėje pažeidimus.

4. VINTED TEISĖS, PAREIGOS, PAREIŠKIMAI IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Vinted teisės:

4.1.1. Vinted turi teisę savo nuožiūra apriboti, nurodant ribojimo sąlygas (t.y. dalinai arba pilnai uždrausti naudotis Svetaine), skirti kitokio pobūdžio nuobaudą (pvz. Įspėjimą) arba nutraukti Vartotojo galimybę naudotis Svetaine, įskaitant bet kokios informacijos, kurią įkėlė į Svetainę ištrynimu, Vartotojo paskyros panaikinimu ir uždraudimu Vartotojui iš naujo užsiregistruoti Svetainėje naudotis Svetaine, kai jis/ji:

4.1.1.1. pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ar bet kuriose kitose Svetainės taisyklėse;

4.1.1.2. pateikė neteisingą, nepilną ir/ar klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis Svetaine;

4.1.1.3. Svetainėje atlieka pardavimus, kurie dėl savo apimties, dažnumo ar kitų savybių prilygsta komercinei veiklai;

4.1.1.4. tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją Svetainėje, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip netinkamai elgiasi;

4.1.1.5. piktnaudžiauja naikindamas savo paskyros duomenis, atsiliepimus apie jį ar ištrindamas visą savo paskyrą ir sukurdamas naują ar kitais panašiais būdais pateikia klaidingą informaciją apie savo paskyrą;

4.1.1.6. naudojasi kitų Vartotojų tapatybe ar kitaip neteisėtai elgiasi;

4.1.1.7. jungiasi iš to paties IP adreso ar to paties kompiuterio, kuris buvo blokuotas dėl pažeidimų;

4.1.1.8. yra gavęs ne mažiau nei tris neigiamus įspėjimus iš Vinted arba yra kitos aplinkybės dėl kurių siekiant apsaugoti Svetainę ir jos Vartotojus Vinted nusprendžia apriboti arba panaikinti Vartotojo paskyrą.

4.1.2. Vinted turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Vartotojo veiksmus Svetainėje. Vinted turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus ir imtis visų priemonių galimiems Taisyklių pažeidimams nutraukti, pašalinti ir užkirsti kelią tolimesniems Vartotojų atliekamiems pažeidimams.

4.1.3. Vinted turi teisę bet kada savo nuožiūra ir iniciatyva arba gavus pranešimą iš kitų asmenų, pašalinti iš Svetainės Vartotojo siūlomus parduoti/mainyti/dovanoti daiktus ar bet kokią kitą Vartotojo informaciją, o taip pat jo siūlomas kainas už daiktus, jei, Vinted nuomone, jie pažeidžia Taisyklių ar teisės aktų reikalavimus arba yra priešingi gerai moralei ir/ar viešajai tvarkai.

4.1.4. Vinted turi teisę bet kada Svetainės ribose savo nuožiūra pertvarkyti bet kokią informaciją apie siūlomus parduoti/mainyti/dovanoti daiktus ar siūlomas kainas nekeisdama Vartotojo informacijos, tam, kad Svetaine būtų patogiau naudotis.

4.1.5. Siekiant apsaugoti Svetainės Vartotojus nuo nesąžiningo elgesio Svetainėje bei užkirsti kelią intelektinės nuosavybės teisių pažeidimams, Vinted turi teisę, bet ne pareigą, tikrinti ar daiktai, kuriuos Vartotojai įkelia į Svetainės katalogus, nepažeidžia intelektinės nuosavybės teisių. Esant įtarimui ar gavus atitinkamą informaciją ar pretenziją, Vinted turi teisę reikalauti Vartotojo patvirtinti, kad visa informacija, kurią jis pateikė apie daiktą jį įkeldamas į Svetainės katalogus ar vėliau šia informacija papildydamas daikto aprašymą, yra teisinga, įskaitant bet neapsiribojant, Vinted turi teisę reikalauti pateikti prekės ženklais pažymėtų, siūlomų parduoti/mainyti/dovanoti daiktų originalumo įrodymus.

4.1.6. Vinted turi teisę gauti užmokestį už teikiamas Mokamas paslaugas, pagal Mokamų paslaugų kainų sąraše ir/ar paslaugos užsakymo metu nurodytus tokių paslaugų įkainiuskurios yra mokamos. Gavus užmokestį, Vinted pateiks Vartotojui elektroninę sąskaitą faktūrą. Vartotojas taip pat šiuo patvirtina ir sutinka, jog sąskaitas faktūras gaus tik elektroniniu būdu.

4.1.7. Vinted turi teisę siųsti Vartotojams komercinius ir kitus pasiūlymus, bei kitą komercinio pobūdžio informaciją, kai Vartotojas su tuo sutinka registracijos metu ar kitu metu, kai yra aiškiai išreikštas sutikimas iš anksto gauti tokio pobūdžio informaciją. Vartotojas turi teisę nesutikti gauti komercinio pobūdžio informaciją, ir tas negali trukdyti naudotis Svetaine. Vartotojas gali bet kada atšaukti šį savo sutikimą, savo paskyros nustatymuose.

4.1.8. Vinted turi teisę vienašališkai nutraukti, stabdyti, arba perduoti tretiesiems asmenims Svetainės veiklą, apie tai informuodama Vartotojus Svetainėje.

4.2. Vinted kaip Svetainės administratorius, pastebėjęs ar gavęs žinių apie konkretaus Vartotojo atliekamą ar atliktą Taisyklių pažeidimą, turi teisę savo iniciatyva atlikti tyrimą ir skirti atitinkamą nuobaudą (kaip nurodyta Taisyklių 4.1 punkte). Tačiau Vinted neturi pareigos spręsti/dalyvauti sprendžiant Vartotojų tarpusavio ginčus. 

4.3. Vinted patvirtina, kad autorių teisės į Svetainę ir visą jos turinį (duomenų bazę) priklauso Vinted arba Vinted teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.

4.4. Vinted nėra atsakingas už Vartotojų skelbimuose publikuojamą informaciją bei jos tematiką.

4.5. Vinted nėra atsakingas už daiktų, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Svetaine ir/ar jos paslaugomis, kokybę, kiekį, atitikimą aprašymui ir/ar komplektiškumą.

4.6. Vinted nėra atsakingas už informacijos, kurią Vartotojai pateikia Svetainėje, teisingumą, išsamumą ir/ar atitikimą teisės aktų reikalavimams.

4.7. Vinted nėra atsakingas už netinkamą ir/ar neteisėtą Vartotojų elgesį.

4.8. Vinted nėra atsakingas už jokią materialinę ir nematerialinę žalą, kurią gali patirti Vartotojas, ar kiti fiziniai ar juridiniai asmenys ir kuri galėjo tiesiogiai ar netiesiogiai atsirasti kaip Svetainės Vartotojų paskyrose, komentaruose ar kitose Svetainės platformose pateiktos informacijos padarinys.

4.9. Vinted neatsako už autorinių teisių pažeidimą Vartotojams įkeliant nuotraukas skirtas reklamuoti ir viešinti savo siūlomus parduoti/mainyti/dovanoti daiktus.

4.10. Vinted nėra atsakingas už bet kokio pobūdžio ir bet kokiais būdais Vartotojo atliekamą ar atliktą teisės aktų pažeidimą.

4.11. Vinted neatsako už Svetainės ar jos duomenų bazės sutrikimą ar už nuostolius Vartotojams, ar kitiems fizininiams ar juridiniams asmenims, kilusius dėl techninių priežasčių ir/ar sunkumų ar kitokių įvykių, dėl kurių Vartotojas negali naudotis Svetaine (internetinio ryšio nutrūkimas, kompiuterinės įrangos, telekomunikacijų įrangos ar kitos įrangos gedimas ir t.t.).

4.12. Vinted nėra atsakingas už Vartotojų naudojamus Svetainėje prekių ženklus (jei jie būtų naudojami) ir negali prisiimti atsakomybės už bet kokius intelektinės nuosavybės apsaugą reglamentuojančių ar kitų teisės aktų pažeidimus, jei Vartotojai tokius įvykdytų.

4.13. Naudodamasis Svetaine ar jos paslaugomis ir/ar teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas bet kokią informaciją ar duomenis į Svetainę Vartotojas perduoda Vinted teises į tokią informacija ir/ar duomenis (paskyros informacija, nustatymai, kontaktinė informacija, tapatybės informacija, mokėjimų rekvizitų informacija, asmeninės žinutės, Vartotojo IP adresai), kuriuos Vinted gali naudoti siekiant suteikti galimybę naudotis Svetaine. Šią informaciją ir duomenis apie Vartotoją, Vinted saugo tris mėnesius po Svetainės paskyros panaikinimo, išskyrus atvejus numatytus Taisyklėse.

5. MOKAMOS PASLAUGOS IR JŲ APMOKĖJIMAS

5.1. Nors registracija, pasiūlymų teikimas Vinted platformoje bei dauguma kitų Vinted paslaugų Vartotojams yra siūlomos nemokamai, Vinted savo nuožiūra Vartotojams taip pat gali siūlyti ir papildomas mokamas paslaugas („Mokamos paslaugos“).

5.2. Mokamų paslaugų sąrašas bei tokioms paslaugoms taikomi įkainiai yra nurodyti nuolat atnaujinamame Mokamų paslaugų kainų sąraše. Visos kainos nurodomos Eurais.

5.3. Vinted turi teisę vienašališkai atnaujinti Mokamų paslaugų kainų sąraše nurodytas Mokamų paslaugų kainas.

5.4. Galutiniai įkainiai taikomi už Vinted siūlomas Mokamas paslaugas Vartotojams bus aiškiai nurodyti prieš patvirtinant konkrečios paslaugos užsakymą.

5.5. Vartotojai turi teisę užsisakyti Vinted siūlomas Mokamas paslaugas, vadovaudamiesi Bendrosiose taisyklėse ir Mokamų paslaugų užsakymo metu nurodytomis sąlygomis. 

5.6. Visiems Vartotojų mokėjimams Vinted platformoje atlikti, bei kreditinių/debetinių kortelių ir susijusios informacijos saugojimui yra naudojama trečiosios šalies mokėjimų sistema MANGOPAY. MANGOPAY sistemos valdytojas ir tiekėjas yra Leetchi Corp. SA, 14 Rue Aldringen, L-1118 Liuksemburgas. Mokėjimo paslaugų teikėjas veikia pagal CSSF Liuksemburge išduotą elektroninių pinigų įstaigos licenziją (Nr. W00000005).

5.7. Vinted neatsako už trečiosios šalies - mokėjimo ir susijusių paslaugų teikėjo veiksmus ir/ar neveikimą. Vartotojai prisiima visą atsakomybę už su kredito/debeto kortelėmis susijusios informacijos perdavimą mokėjimo paslaugų teikėjui.

5.8. Naudodamiesi Vinted platformoje veikiančia mokėjimų sistema MANGOPAY, Vartotojai sutinka su mokėjimų sistemos MANGOPAY naudojimosi sąlygomis ir jų pagrindu sudaro atskirą mokėjimo paslaugų teikimo sutartį su MANGOPAY mokėjimų sistemos valdytoju. Vartotojai sutikdami su šiomis Bendrosiomis Taisyklėmis tuo pat metu automatiškai sutinka ir su MANGOPAY naudojimosi sąlygomis.

6. TAPATYBĖS PATVIRTINIMO PASLAUGOS

6.1. Siekiant didinti Vartotojų pasitikėjimą, Vinted gali siūlyti Vartotojams savanoriškai pasitvirtinti savo tapatybę. Tapatybės patvirtinimo paslauga reiškia, jog Vinted žino šio Vartotojo tikrą vardą, pavardę ir banko sąskaitos numerį. Vartotojai su patvirtinta tapatybe paženklinami specialiu grafiniu simboliu.

6.2. Tapatybės patvirtinimo paslaugos kaina nurodyta Mokamų paslaugų kainų sąraše.

6.3. Vartotojas pasitivirtinti savo tapatybę gali savo profiliyje paspaudęs nuorodą „Pasitvirtinti tapatybę“ ir per mokėjimų sistemą www.paysera.lt sumokėjęs Mokamų paslaugų kainų sąraše nurodytą sumą.

6.4. Tapatybės patvirtinimo paslauga Vartotojui nesuteikia jokių garantijų, privilegijų ir neperkelia atsakomybės už jo atliktus Sandorius ar padarytus pažeidimus.

6.5. Tapatybės patvirtinimo paslauga suteikia galimybę identifikuoti Vartotoją, kas užtikrina kitai Sandorio šaliai, kad įvykus Sandorio pažeidimui ar kitaip pažeidus Taisykles, bus galima identifikuoti kaltąją šalį. Vartotojo tikroji tapatybė nebus atskleidžiama kitai Sandorio šaliai, tačiau patvirtinti Vartotojo duomenys bus perduodami atitinkamoms valstybinėms institucijoms (įskaitant teisėsaugos institucijas), jei to reikės. Taip pat kai Vartotojas, kurio tapatybė patvirtinta, atlieka Taisyklių pažeidimą, Vinted turi teisę tokio Vartotojo profilį dalinai arba pilnai blokuoti.

6.6. Vinted nėra ir negali būti atsakinga už Vartotojų su patvirtinta tapatybe sukčiavimus ar kitus Taisyklių ir/ar teisės aktų pažeidimus.

6.7. Vinted nesprendžia konfliktų, iškilusių tarp Vartotojų.

6.8. Už tapatybės patvirtinimą sumokėta suma nėra grąžinama (įskaitant atvejus, kuomet Vartotojas pats panaikina savo profilį, ar ją panaikina ar užblokuoja Vinted ir kt. atvejus).

7. TAISYKLIŲ KEITIMAS

7.1. Kadangi Svetainė nuolat tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi, Vinted turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles.

7.2. Vinted praneš Vartotojams apie Taisyklių pakeitimus paskelbdama apie tai Svetainėje.

7.3. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos.

7.4. Naudodamasis Svetaine ar jos paslaugomis po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, Vartotojas tuo patvirtins, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.2. Visi tarp Svetainės ir Vartotojo kilę nesutarimai yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose.

8.3. Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos.

8.4. Taisyklių naujausia redakcija galioja nuo: 2020 m. rugsėjo 17d.